Gratie Gods 2

`Regeren bij de gratie Gods' is in Nederland een staatsrechterlijke term, die voortkomt uit de gereformeerde theologie van de zestiende eeuw. De term verwijst naar Gods voorzienigheid, oftewel de voortdurende regering en onderhouding door God van de wereld. Dit doet Hij niet alleen, maar Hij stelt daar ook mensen voor aan.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis, opgesteld in 1566 (lang voor de monarchie), zegt in artikel 36: ,,Wij geloven, dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft; willende, dat de wereld geregeerd worde door wetten en politieën [...] Tot dat einde heeft Hij de Overheid in handen gegeven [...]'' Opvallend hierin is, dat God volgens dit artikel zowel koningen als overheden heeft aangesteld. Hiermee wordt dus gezegd dat niet alleen monarchen door God aangesteld zijn, maar ook andere soorten regeerders.

Het verwijt van Philipse en Sundholm dat Beatrix de term `bij de gratie Gods' niet zou mogen gebruiken is dan ook onterecht. Iedere persoon die een bestuursambt heeft binnen de overheid, is eigenlijk aangesteld door God en dus regerend bij de gratie Gods. Dit geldt zowel voor democratisch als niet-democratisch gekozen personen.

    • G.J. Kroon