Koninklijke onderscheidingen Noord-Friesland

Achtkarspelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: P. Atsma, Surhuisterveen; R. Atsma, Surhuisterveen.

Ameland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: D. de Boer, Hollum.

Boarnsterhim

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: J. Hotsma, Wergea.

Dantumadeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw G.M. van der Beek geboren de Vries, vrijwilligster hulpverlening aan Brazilië, Roodkerk; mevrouw J. de Boer geboren van der Beek, vrijwilligster hulpverlening aan Brazilië, Roodkerk.

Dongeradeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: drs. R. de Pee, predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Dokkum, lid van de Provinciale Synode fan Fryslân (Samen op Weg), lid van diverse deputaten en het moderamen, Dokkum; J. Toren, Hantum; L. Schregardus, Moddergat; mevrouw J. Hof-Keuning, Dokkum.

Ferwerderadiel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. de Haan, Blije.

Harlingen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Tichelaar; G. Mulder, PR-coördinator station Harlingen bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden; mevrouw G.B. Jongeling-Geelhoed, vrijwilligster; S. Kamsma, koster van de Rooms Katholieke Kerk te Harlingen.

Kollumerland en Nieuwkruisland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A. Postma, Kollumerzwaag.

Leeuwarden

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: A. Reidinga, Goutum; A. van der Wal, o.a. voorzitter van het district Friesland van Koninklijke Horeca Nederland; mevrouw M. van der Ploeg-Posthumus.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Lelyveld; F. Hoogland; J. Balt; J. de Vries, Goutum; J. Roorda, Wytgaard; J. van der Ven; M.J. de Wal, vrijwilliger; mevrouw G. Woudstra-Andringa, ouderling van de Hervormde Gemeente Leeuwarden-Huizum en diaken/ouderling binnen de sectie van de Kurioswijk te Leeuwarden; mevrouw J. Hoekstra-Born, vrijwilligster; mevrouw S. de Bruin; mevrouw Y.S.S. Kruisinga-Steensma, vrijwilligster.

Littenseradiel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: J. Hallema, bestuurslid van de Stichting Sportontwikkeling te Jorwert, Jorwert; J. Merkus, mantelzorger, Jorwert.

Menaldumadeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: G. Julianus, Marssum; mevrouw D.C. de Boer-Clowting, Berlikum; S. de Boer, Menaldum.

Schiermonnikoog

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: C.M.Th. Sneijder, vrijwilliger station Schiermonnikoog bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Tytsjerksteradiel

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: D. Tamminga, Garyp; J. Faber, Gytsjerk.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: A. Steegstra, directeur-eigenaar van drukkerij/uitgeverij 'Trio-Actief' te Burgum, Burgum; M. Stuiver, Burgum; mevrouw C. Comello-Peperkoorn, Gytsjerk; mevrouw M.M.J. Kroese-Goedhart, Burgum.

Vlieland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: P. Stuivenga, secretaris-penningmeester station Vlieland bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.