Raad van State: ook de bonnetjes zijn openbaar

Declaraties van ministers en de daarbij behorende bonnetjes zijn in principe openbaar. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) moet binnen zes weken aangeven welke bonnetjes van zijn voorganger Peper geheim moeten blijven omdat openbaarmaking diens `privacy' zou schaden. Dit heeft de Raad van State gisteren bepaald.

De Raad deed de uitspraak in het hoger beroep dat Peper eerder dit jaar had aangetekend tegen een uitspraak van de rechter in Alkmaar. Deze bepaalde dat de minister zijn declaraties aan een journalist gedetailleerd ter inzage moest geven. In een voorlopige voorziening bepaalde de Raad van State in februari dat Peper de bonnetjes daarbij niet hoefde over te leggen.

In zijn definitieve uitspraak komt de Raad van State tot de conclusie dat de declaraties (en bijbehorende bonnen) van een minister documenten zijn die in principe openbaar moeten worden gemaakt als hierom wordt gevraagd. Ze zijn immers door een minister bij de uitoefening van zijn ambt ingediend en hebben betrekking op de wijze waarop een minister zijn ambt vervult. Wel mag `strikt persoonlijke' informatie, zoals huisadres of privé-bankrekeningnummer, worden weggelakt.

Daarmee is volgens de Raad van State niet gezegd dat ook alle declaraties en bonnetjes openbaar zijn. De Raad erkent dat het openbaar bestuur behoefte kan hebben aan `bestuurlijke intimiteit', zoals informeel overleg. Bestuurders (en hun gesprekspartners) hebben, ook als zij in functie zijn, een te beschermen persoonlijke levenssfeer. Als die in het gedrang komt, kan dat reden zijn om gevraagde openbaarmaking af te wijzen. Peper had deze regel bij zijn beslissing echter als algemene norm gehanteerd. Dit kan niet, aldus de Raad van State. Per geval moet worden aangegeven waarom een declaratie of een bonnetje (of delen daarvan) niet openbaar wordt gemaakt.

UITSPRAAK: www.nrc.nl/DenHaag