`Corridors voor bedreigde dieren zijn niet effectief'

Meer dan de helft van de verbindingszones in de nieuw aan te kopen natuurgebieden is niet effectief. Dit zegt de deze week aangetreden hoogleraar landschapsecologie Paul Opdam. Volgens hem wordt er bij het aankopen van reservaats- en natuurontwikkelingsgebied te veel gekeken naar de totale oppervlakte. ,,Het gaat er vooral om wáár je die gronden aankoopt.''

Volgens hem komen in de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur de corridors lang niet altijd ,,op die plekken waar planten en dieren een verspreidingsprobleem hebben. Een steekproef van ons instituut laat zien dat 57 procent van die zones niet effectief is voor de soorten planten en dieren waarvoor ze bedoeld zijn, door een verkeerde uitvoering. Meestal zijn die stroken te lang en te smal.''

Opdam hield donderdag zijn inaugurele rede aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Zijn hoofdtaak ligt bij het onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen, waarvan hij hoofd is. Tot 2018 wordt 150.000 hectare natuurgebied aangekocht. De helft daarvan moet nog worden verworven, waarvoor 5,5 miljard gulden is begroot.

De 15.000 hectare moerasgebied die zal worden aangekocht, zal voor bijvoorbeeld de bedreigde moerasvogels geen enkel verschil maken, zo heeft hij vastgesteld. ,,Je moet maar hopen dat die moerassen dicht genoeg bij elkaar liggen, zodat die vogels kunnen pendelen. Door aan te sturen op grote eenheden natuur zou je veel dichter bij een duurzame natuurkwaliteit komen. In grotere gebieden is de kans om uit te sterven door een toevallige samenloop van vervelende omstandigheden veel kleiner. Bij een optimale aanpak kun je, schat ik, wel 25 tot 30 procent meer duurzaam voorkomende soorten per natuurgebied realiseren. Dat is heel wat meer natuur voor hetzelfde geld.''

Opdam pleit ervoor provincies meer te laten samenwerken bij het aankopen van gronden voor natuurontwikkeling over de provinciegrenzen heen. Er zou uitgerekend kunnen worden of er beter geïnvesteerd kan worden in uitbreiding van moerassen in West-Nederland of in Noord-West Overijssel.

Te smal, te lang: pagina 51