Bedreiging ecosystemen in kaart gebracht

Ecosystemen worden overal op de wereld bedreigd. De komende eeuw zal alles in het werk moeten worden gesteld om deze systemen, die de basis vormen voor het leven op aarde, weer gezond te maken. Dat concluderen de milieuafdeling van de Wereldbank, de organisaties voor milieu en ontwikkelingssamenwerking van de Verenigde Naties en het World Resources Institute (WRI), in het eerste rapport waarin is geprobeerd de staat van de ecosystemen systematisch en in samenhang te onderzoeken.

Volgens het rapport heeft de verdubbeling van de voedselproductie sinds 1970, noodzakelijk om de toegenomen wereldbevolking te voeden, grote schade berokkend aan de ecosystemen. Er wordt 40 procent meer gevist dan de oceanen aankunnen, tweederde van de landbouwgronden op de wereld is ernstig verzwakt en in de afgelopen eeuw is bijna de helft van alle zogeheten wetlands verdwenen.

,,Te lang hebben zowel de rijke als de arme landen in de eerste plaats gedacht aan hoe ze de ecosystemen konden gebruiken, zonder aandacht te geven aan de gevolgen van dat gebruik'', aldus de organisaties. Systematisch onderzoek naar ecosystemen, zoals dat bijvoorbeeld wel bestaat op het gebied van klimaatverandering, ontbreekt. ,,De kennis is weliswaar enorm toegenomen, maar heeft geen gelijke tred gehouden met de mogelijkheden om ecosystemen te verbeteren.'' Er is nog veel onderzoek nodig met betrekking tot het efficiënt gebruik van ecosystemen.

Het rapport noemt armoede – die mensen er ongewild toe kan brengen ecosystemen uit te putten –, hebzucht, onwetendheid en gewapende conflicten als belangrijke oorzaken voor de verzwakking van ecosystemen.

Het concludeert dat regeringen en bedrijfsleven de basisprincipes met betrekking tot het meten en plannen van economische groei moeten herzien. Zeker omdat de druk op de ecosystemen door de groei van de wereldbevolking en de economische ontwikkeling alleen maar zal toenemen.

Zo staat volgens het rapport de prijs die wordt betaald voor voedsel en water niet in verhouding tot de werkelijke kosten. Regeringen werken met subsidies overconsumptie en verspilling in de hand. Het rapport concludeert dat jaarlijks ongeveer bijna 1.500 miljard gulden aan subsidies wordt verstrekt voor activiteiten die schadelijk zijn voor de ecosystemen.