RIVM: `Veestapel hoeft wegens mest niet ingekrompen'

De veestapel hoeft niet te worden ingekrompen. Wetenschappelijk is aangetoond dat op ongeveer één miljoen hectare landbouwgrond meer mest kan worden uitgereden dan tot nu toe was aangenomen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wageningen Universiteit dat is uitgevoerd in opdracht van de ministers Brinkhorst (Landbouw) en Pronk (Milieu).

Als de normen van het RIVM worden aangehouden, hoeft de veestapel niet te worden ingekrompen. Er zou dan zelfs ruimte zijn voor een fikse uitbreiding van de veestapel zonder dat de Europese milieuregels worden overtreden.

Landbouworganisatie LTO-Nederland is verheugd met het RIVM-rapport. De organisatie heeft steeds gezegd dat in Nederland meer mest mogelijk is dan de ministers stelden. Het mestbeleid van Pronk en Brinkhorst is gebaseerd op de Europese nitraatrichtlijn. Daarin staat dat op een hectare landbouwgrond maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest mag worden uitgereden. De beide bewindslieden hebben zelf al laten weten voor sommige gebieden daarvan af te willen wijken. De afwijking betreft echter een veel geringer aantal kilo's dan op basis van het RIVM-rapport kan worden beargumenteerd. Het RIVM concludeert namelijk dat op de ongeveer 900.000 hectare nat grasland 360 kilogram stikstof per hectare kan worden uitgereden zonder dat dat negatieve effecten voor het milieu heeft. Voor de ongeveer 100.000 hectare droge zandgrond geldt een maximum aantal kilo's stikstof van 290 per hectare.

Brinkhorst en Pronk schrijven Euro-commissaris Wallström dat zij, ondanks de bevindingen van het RIVM, vasthouden aan het eerdere verzoek tot afwijking. Dat komt neer op 250 kilo stikstof per hectare. Volgens de bewindslieden is dat het maximaal haalbare.

Op basis van het mestplan van Brinkhorst en Pronk zouden de komende jaren 6.000 veehouderijen hun bedrijf moeten sluiten.

Alleen zo zou het mestoverschot van 21,5 miljoen kilo stikstof uit de markt gehaald kunnen worden.

Dossier www.nrc.nl/DenHaag