Moties

De Tweede Kamer eiste gisteren van het kabinet krachtige maatregelen om `bureaucratische problemen' bij de integratie van minderheidsgroepen op te lossen. De Kamer wil op diverse terreinen `praktisch resultaat' zien, waarover zes moties zijn aangenomen:

Wachtlijsten voor taalonderwijs bij inburgeringsprogramma's moeten binnen een jaar zijn weggewerkt. Op deze wachtlijsten staan circa tienduizend mensen die al jarenlang in Nederland verblijven en het Nederlands niet beheersen.

Het kabinet moet vóór 1 september plannen presenteren om de `voorschoolse opvang' van jonge allochtone kinderen, onder meer in peuterspeelzalen, drastisch uit te breiden. Dit moet de (taal-)ontwikkeling van deze kinderen stimuleren, waardoor zij met minder achterstand beginnen aan het basisonderwijs.

Tijdelijke arbeidsprojecten voor werkloze Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Arubaanse jongeren, die aflopen per 1 mei volgend jaar, moeten worden voortgezet.

Minister Van Boxtel moet ,,budgettaire medeverantwoordelijkheid'' krijgen voor het integratiebeleid. Uitgaven hiervoor moeten voortaan in de rijksbegroting ook afzonderlijk (in een `extra comptabele staat') worden vermeld

Leerachterstanden en schooluitval moeten worden bestreden door extra leerlingbegeleiders aan te stellen en `leerlingvolgsystemen' op te zetten.

Werkgevers mogen zich niet langer onttrekken aan een wettelijke regeling voor het stimuleren van werkgelegenheid onder allochtonen (de zogeheten Wet Samen). Het kabinet moet hiervoor aandacht vragen in het `Voorjaarsoverleg' tussen de sociale partners. Als dit binnen een jaar geen effect heeft, moeten aan werkgevers sancties worden opgelegd.