`Nog te weinig afval gescheiden'

Er wordt minder afval gescheiden ingezameld dan verwacht. De doelstellingen van het Programma Gescheiden Inzamelen van Huishoudelijk Afval uit 1995 worden niet gehaald.

Dit blijkt uit een rapportage over het jaar 1998 van het Informatie Punt Afval, een onderdeel van het Afval Overleg Orgaan waarin rijk, provincies en gemeenten het afvalbeleid coördineren.

De gescheiden inzameling van papier stijgt over heel Nederland licht en die van glas en textiel blijft constant. De gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) is volgens de rapportage licht gedaald, vooral in meer stedelijke gebieden. Gemeenten in de Randstad halen beduidend lagere hoeveelheden gescheiden afval dan de rest van Nederland.

Volgens minister Pronk (Milieu)worden goede resultaten behaald met het gescheiden inzamelen van afval. Gemiddeld wordt ongeveer 45 procent van al het afval gescheiden opgehaald. Toch zijn er volgens Pronk verbeteringen mogelijk. Zijn woordvoerder wijst erop dat gemeenten sterk uiteenlopende resulaten boeken.

Om gemeenten te stimuleren afval gescheiden in te zamelen, ligt er een kabinetsbesluit om vanaf volgend jaar een heffing in te voeren op het aanbieden van restafval bij afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen.

Onder restafval wordt verstaan huisvuil ontdaan van gft, papier, glas en textiel. Het kabinet heeft een bedrag van 150 miljoen gulden ingeboekt aan inkomsten door de heffing. De heffing maakt deel uit van de vergroening van het belastingstelsel.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is faliekant tegen het kabinetsbesluit om vanaf volgend jaar een heffing in te voeren op het verbranden van huishoudelijk afval. Een aantal steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Groningen, vindt dat de steden tot incassobureau worden gemaakt van het rijk. Burgers zijn 20 tot 30 gulden meer kwijt aan het gemeentelijke afvaltarief, dat op dit moment gemiddeld 450 gulden bedraagt. Volgens de gemeenten draagt de heffing niet bij aan een schoner milieu en ondermijnt ze het draagvlak onder de bevolking om afval te scheiden.

Volgens minister Pronk is van een lastenverzwaring voor de burger geen sprake, omdat de belastingbetaler indirect wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting. De woordvoerder van Pronk wijst er tevens op dat de 150 miljoen gulden niet per se hoeven te komen uit de opbrengsten uit de heffing. Als de heffing leidt tot aanzienlijk minder restafval, kan het bedrag van 150 miljoen ook via andere kanalen binnen worden gehaald, aldus de woordvoerder.

Volgens de afspraken uit 1995 zou dit jaar voor 89 kilo per inwoner aan papier gescheiden moeten worden ingezameld. Dat was in 1998 slechts 63 kilo. Voor glas is het doel 25 kilo, er wordt 21 kilo opgehaald. De afspraak om per inwoner 5 kilo textiel gescheiden op te halen, wordt met 2,6 kilo evenmin gehaald.

    • Arjen Schreuder