Ministerie OCenW

In NRC Handelsblad van 14 april bericht u over de leegloop bij het ministerie van OCenW. Na het lezen van het toelichtende interview met de plaatsvervangend secretaris-generaal van OCenW Rob Kerstens in dezelfde krant werd het mij duidelijk dat deze leegloop inderdaad geleid heeft tot een gebrek aan `expertisevorming' op het hoogste en tegelijk meest fundamentele niveau. Kerstens geeft door middel van zijn uitspraken blijk van een slordige wijze van redeneren en onvoldoende kennis van het Nederlands. Zo spreekt hij van de noodzaak een `cultuuromslag' op zijn ministerie te bewerkstelligen. Daarvoor zou het noodzakelijk zijn dat het ministerie `geloofwaardig' is. Gelukkig was het ministerie dat ook want de secretaris-generaal Holtzhuis was zelf al begonnen met deze cultuuromslag en gaf hiermee dus het juiste voorbeeld. Daarnaast weet Kerstens ook dat `mensen triggeren'...

Een omslag houdt volgens Van Dale in dat iets verandert in iets tegengestelds. Het ministerie van OCenW zal zich, als ik Kerstens en zijn chef Holtzhuis goed begrijp, opgeheven moeten worden. Het tegenovergestelde van OCenW is immers geen OCenW. Dat brengt met zich mee dat ook Cultuur er aan zal moeten geloven, zij zal zelf moeten omslaan. Een vreemd schouwspel, lijkt me.

Eén troost is er gelukkig. Minister Hermans houdt zich niet bezig met de cultuuromslagen van zijn ministerie. Volgens Kerstens heeft de minister zijn eigen beleidsagenda. Voor een keer stemt het mij als docent tevreden dat zijn eigen ministerie daar niet toe schijnt te behoren. Op die plaats is de `expertisevorming', zou hij onderwijs op het oog hebben?, nog niet afgerond.

    • J.A.J. van Zuilen