Banenplan voor 20.000 allochtonen

Het kabinet, MKB Nederland en Arbeidsvoorziening willen binnen een jaar 20.000 allochtonen aan het werk helpen. De partijen hebben hiertoe vanmorgen een convenant ondertekend.

Om de achterstand op de arbeidsmarkt van mensen uit etnische minderheidsgroepen in te lopen heeft minister Vermeend (Sociale Zaken) voor het banenplan 50 miljoen gulden beschikbaar gesteld, bovenop bestaande budgetten. De doelstelling van 20.000 staat los van de reguliere plaatsingen van allochtonen door arbeidsbureaus. Het gaat voor de helft om vaste banen en voor de andere helft om tijdelijke banen van maximaal zes maanden.

Het banenplan voorziet erin dat de branche-organisaties van het midden- en kleinbedrijf (MKB) 30.000 vacatures aanmelden bij Arbeidsvoorziening om de extra plaatsingen te realiseren. Arbeidsvoorziening verplicht zich om bij elke vacature binnen 72 uur met een kandidaat te komen of een scholingsplan te ontvouwen. Voorzitter J. van der Beek van Arbeidsvoorziening zei vooral hoge verwachtingen te hebben omdat de werkgevers die zich aanmelden weten dat ze een allochtone kandidaat krijgen.

De werkloosheid onder allochtonen is 14 procent, vier keer zo veel als onder autochtonen. Een commissie onder leiding van de Friese commissaris van de koningin Nijpels becijferde onlangs dat 19.000 werkloze allochtonen zonder bemiddeling aan het werk kunnen. Het midden- en kleinbedrijf heeft 150.000 openstaande vacatures. ,,Wij zouden die mensen dus zo in dienst kunnen nemen, maar zo simpel blijkt dat niet te zijn'', aldus MKB-voorzitter De Boer. Deze werkzoekenden hebben andere kwalificaties dan waar het MKB om vraagt.

De Boer hekelde vanmorgen de geringe organisatiegraad van minderheden. ,,De zelforganisatie laat te wensen over. Dat maakt het moeilijk om de groep allochtonen aan te spreken.'' Hij daagde een Turkse organisatie uit om eens met honderd goede mensen te komen die een baan zoeken. Minister Van Boxtel (Integratiebeleid) zei dat lokale overheden de minderhedenorganisaties zouden moeten versterken.

Pogingen om meer allochtonen aan het werk te helpen, zijn in het verleden niet erg succesvol gebleken. Bedrijven hielden zich nauwelijks aan de in 1994 ingevoerde Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen. Zo registreerde driekwart van de bedrijven niet hoeveel allochtonen ze in dienst hadden.

De opvolger van deze wet, de wet SAMEN, werd begin 1998 van kracht en bepaalde dat het personeelsbestand een afspiegeling moet zijn van de regionale arbeidsmarkt.