`Aanpak taalachterstand traag'

De Tweede Kamer begon vandaag het debat over de integratie van minderheden, dit naar aanleiding van het essay van Paul Scheffer.

Minister Van Boxtel (Integratiebeleid) neemt onvoldoende initiatieven om taalproblemen aan te pakken van allochtonen die al langer in Nederland verblijven.

De PvdA'er Melkert stelt dit in het debat tussen fractieleiders in de Tweede Kamer en het kabinet over de integratie van minderheden in Nederland.

Het debat staat voor vandaag en komende donderdag op de agenda en wordt gevoerd naar aanleiding van het essay Het multiculturele drama van Paul Scheffer en het maatschappelijke debat daarover.

De PvdA meent dat minister Van Boxtel te weinig maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het beschikbare budget voor taallessen aan zogenoemde `oudkomers' daadwerkelijk wordt uitgegeven. In twee PvdA-moties uit december vorig jaar, die met brede steun door de Kamer zijn aangenomen, wordt gewezen op de discrepantie tussen enerzijds wachtlijsten voor taallessen en anderzijds een beschikbaar budget waarvan 53 miljoen gulden niet is uitgegeven. De Kamer heeft Van Boxtel eind vorig jaar opgedragen ervoor te zorgen dat het geld daadwerkelijk wordt aangewend om de wachtlijsten terug te dringen.

In een eind vorige week naar de Kamer gestuurde notitie stelt minister Van Boxtel dat het terugdringen van wachtlijsten ,,niet in de eerste plaats een kwestie van meer geld is maar bovenal een kwestie van organisatie en samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties''.

Van Boxtel meent dat extra geld geen soelaas biedt zolang deze organisatorische problemen niet zijn opgelost. In het algemeen stelt Van Boxtel dat ,,een te groot deel van de gemeenten'' onvoldoende maatregelen heeft genomen om de inburgering van `nieuwkomers' te versnellen en te verbeteren. Problemen zijn er met name bij instellingen voor onderwijs en werk.

GroenLinks-leider Rosenmöller staan concrete maatregelen voor ogen om de integratie van minderheden te bevorderen. Hij meent dat veel meer initatieven moeten worden genomen voor de `voorschoolse opvang' van kinderen uit allochtone groepen, zodat deze kinderen met zo min mogelijk taalachterstand beginnen aan het basisonderwijs. Rosenmöller oppert het opzetten van een `schakeljaar' tussen bassischool en voortgezet onderwijs voor het gericht wegwerken van achterstanden die kinderen in de eerste acht onderwijsjaren kunnen hebben opgelopen. Op deze wijze zou het aantal drop-outs in het voortgezet onderwijs kunnen worden teruggedrongen. Rosenmöller dringt erop aan bij het integratiebeleid meer gebruik te maken van de kennis en inzet van organisaties van minderheden, onder meer via projecten voor jongeren met gedragsproblemen. Dit moet de veiligheid op straat in probleemwijken bevorderen.

NOTITIE www.nrc.nl/DenHaag