Bolkestein: EU ontbeert leiderschap

Volgens Europees commissaris Frits Bolkestein streven Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië streven te veel hun eigen doelstellingen na. In de Europese Unie is hierdoor van een ,,versplintering'' sprake.

Deze scherpe kritiek heeft de Nederlandse Eurocommissaris (verantwoordelijk voor de Interne Markt) gisteren geuit in een vraaggesprek met de krant International Herald Tribune. Bolkestein kritiseerde met name de Franse en Duitse regeringsleiders. ,,Met alle respect voor Jospin, Chirac en Schröder, Europa ontbeert leiderschap. Zij leveren niet het niveau van leiderschap van Mitterrand en Kohl'', aldus Bolkestein. De voormalige VVD-leider wordt in de krant een `reputatie van directheid' toegedicht.

Bolkestein verdedigt in het vraaggesprek voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie, die de afgelopen maanden onder vuur lag in de Europese pers. Volgens Eurocommissaris Bolkestein is het probleem niet de Europese Commissie, haar voorzitter of de commissarissen, maar het falen van Europa's sterkste regeringen en haar leiders.

Sprekend over de inspanningen van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië met betrekking tot een grotere Europese eenheid en efficiency, meent Bolkestein dat ,,zij allemaal volgens verschillende regels spelen''. In deze omstandigheden fungeert volgens hem de Europese Commissie, die het hele proces in de EU overziet, als bewaker van het ideaal van een verenigde Europese gemeenschap. Maar de landen zien volgens Bolkestein voor hen zelf weinig winst in een sterke en innovatieve Commissie. Volgens hem is er nu sprake van ,,een dynamiek'' naar een ,,versplintering van dingen''.

Bolkestein kritiseert ook de houding van de drie landen tegenover uitbreiding van de EU naar Oost-Europa. Volgens hem wil Frankrijk de EU gebruiken ,,als een vermenigvuldiger van zijn eigen ambities''. En voor Duitsland betekent uitbreiding ,,teveel goedkope arbeid'' en dus oppositie ertegen. Bolkestein merkt in dit verband op dat een hoge functionaris van een belangrijke lidstaat onlangs het idee opperde de agenda's voor bijeenkomsten op hoog niveau voortaan door diplomaten van individuele regeringen te laten voorbereiden, en niet door de Europese Commissie, zoals in haar mandaat staat.

Groot-Brittannië wil volgens Bolkestein uitbreiding met nieuwe lidstaten om de EU te laten verwateren. Het Britse debat over toetreding tot de Economische en Monetaire Unie en de verdere relatie met Europa heeft volgens hem geresulteerd in een ,,surrealistische situatie, een Alice in Wonderland, die noch volwassen noch geëmancipeerd is''.

Concluderend meent Bolkestein dat respect voor de specifieke taken van de Europese Commissie cruciaal is voor het welslagen van Europese integratie.

    • Hans Buddingh'