Snelle groei van economie EU

De economie in de vijftien landen van de Europese Unie groeit in 2000 sneller dan verwacht, terwijl ook de banengroei versnelt. Volgens de Europesee Commissie zal de groei 3,4 procent bedragen, nadat een half jaar geleden nog 3 procent was voorspeld.

In 2001 loopt de groei in de EU iets terug tot 3,1 procent, mede als gevolg van een verwachte vertraging in de VS en een vertraagd effect van de olieprijsstijging. De gemiddelde groei in de elf landen van de eurozone zal in 2000 en 2001 dezelfde zijn als in de gehele EU. De Europese Commissie presenteerde gisteren haar halfjaarlijkse prognose voor de Europese economie en haar `globale richtsnoeren' voor het economisch beleid in 2000.

De Europese economie groeit dit jaar duidelijk sneller dan in 1999, toen de geschatte groei zowel in de EU als in de eurozone na een trage start op 2,3 procent uitkwam. Europees Commissaris Pedro Solbes (economische en monetaire zaken) toonde zich gisteren zeer tevreden over ,,de hoogste groei sinds 1989''. De groeicijfers in de lidstaten komen bovendien dichter bij elkaar.

De groei zal volgend jaar in de EU een fractie hoger uitvallen dan in de VS, maar de Europese Commissie onderstreept dat de levensstandaard in de EU nog altijd 35 procent onder het Amerikaanse niveau ligt. Deze kloof is vooral een gevolg van de lagere participatiegraad op de arbeidsmarkt, achterblijvende investeringen en trage hervormingen in de jaren negentig.

De inflatie in de EU loopt dit jaar onder invloed van hoge olieprijzen en de zwakke euro op van 1,2 naar 1,8 procent om volgend jaar tot 1,7 procent terug zakken. De inflatie blijft hiermee onder de door de Europese Centrale Bank gestelde limiet van 2 procent voor prijsstabiliteit. ,,De toegenomen concurrentie en deregulering zullen de inflatie in toom houden en de doorwerking van de invoerprijzen beperken,'' aldus de Europese Commissie.

Als belangrijkste factor achter de Europese groeiversnelling noemt de Europese Commissie de toename van export, die een gevolg is van de groei in de wereldeconomie en de goede concurrentiepositie van de EU. De EU-export profiteert ook van de relatief zwakke euro. De goederenexport neemt dit jaar met 8,6 procent toe, het hoogste cijfer sinds 1997, terwijl de import met 8 procent stijgt.

De voornaamste negatieve risico's voor de Europes economie zijn een terugval in de VS, bijvoorbeeld bij een scherpe beurscorrectie, en een hogere inflatie bij hoger dan voorspelde olieprijzen. Maar volgens de Europese Commissie is een positieve ontwikkeling ook mogelijk door de krachtige reactie van de particuliere investeringen op de goede vraagvoorwaarden. ,,Bovendien kan het groeipotentieel worden verhoogd door aanhoudende structurele hervormingen en snellere uitbreiding van de op kennis gebaseerde samenleving'', aldus de Commissie.

Eurocommissaris Solbes onderstreepte dat de economische groei gepaard gaat met een versnelling in de groei van het aantal banen. De banengroei bedraagt nu 1,3 procent per jaar, terwijl de gemiddelde jaarlijkse banengroei tussen 1994 en 1997 niet meer dan 0,5 procent was. Volgens Solbes komen er tussen 1999 en 2001 ruim zes miljoen banen bij. Er is sprake van een verschuiving naar meer arbeidsintensieve diensten, terwijl de banenvernietiging door industriële herstructurering ten einde loopt. De werkloosheid, die in 1997 nog bijna 11 procent van de beroepsbevolking bedroeg, zal volgens de Europese Commissie in 2001 onder de 8 procent uitkomen. Solbes wees in dit verband op de gunstige effecten van de loonmatiging.

Het gemiddelde begrotingstekort liep in 1999 in de EU terug tot 0,6 procent van het bruto binnenlands product (1,5 procent in 1998) en in de Eurozone tot 1,2 procent (2,0 procent in 1998). Lagere rentebetalingen speelden hierbij een ,,beslissende'' rol, terwijl de economische groei de tekorten dit jaar verder terugdringt. De lidstaten zouden de gunstige omstandigheden moeten benutten om onder de evenwichtsdoelstelling van het stabiliteitspact voor de Economische en Monetaire Unie uit te komen. De Europese Commissie geeft de voorkeur aan uitgavenvermindering boven belastingverhoging. Zij uit tegelijk zorg over de gevolgen van belastingverlagingen in Duitsland en Frankrijk voor de overheidstekorten. Zij waarschuwt Frankrijk (en Italië) dat Europese richtlijnen voor harmonisering van interne markt onvoldoende worden uitgevoerd.

In haar beleidsaanbevelingen legt de Europese Commissie de nadruk op de doelstelling van de recente Europese top in Lissabon om de Europese economie tot de meest dynamische ter wereld te maken, waarbij er de komende tien jaar 20 miljoen banen bij moeten voor volledige werkgelegenheid. Het gaat ondermeer om bevordering van ondernemerschap, verhoging van de kwaliteit van overheidsuitgaven ten voordele van investeringen in menselijk kapitaal, innovatie, informatietechnologie, onderzoek & ontwikkeling, en actieve arbeidsmarktmaatregelen.

    • Hans Buddingh'