HIER HEEFT GEWOOND

Wat onmiskenbaar van de gedenkplaat valt af te lezen, is dat de Vorrinks daar in Vlaardingen vaak zijn verhuisd. Wat men mist, is een verwijzing naar Koos als vurig drankbestrijder. Hij was nog maar elf jaar toen hij de redactie van Het Volk een versje voor de kinderhoek toestuurde onder de titel `O, wijde zee, o, diepe plas'. Hierin beleed hij zijn hartgrondige afkeer van het volle kelkje: er zijn meer mensen in het jeneverglas dan in de zee verdronken.

In Vorrinks jeugd – tekent zijn biograaf C.H. Wiedijk hierbij aan – werd ook in Vlaardingen, vissersplaats en industriestadje, door de arbeiders veel gedronken. De toekomstige socialistische voorman moet al vroeg geconfronteerd zijn met gevallen van openbare dronkenschap. Tientallen cafés en slijterijen voorzagen in de verkoop van gedistilleerd.

Koos bleef daartegen ageren, ook toen hij (in 1907) was toegelaten tot de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Haarlem. Daar sloot hij zich aan bij de Kwekelingen Geheelonthouders Bond, waarin hij al snel een prominente rol speelde. Hij wist er zelfs een landelijke organisatie van te maken, het prototype van een vrije jeugdbeweging. Na het behalen van de onderwijzersakte maakte Koos voor de KGOB en onder de naam Jan Kraal een tegen alcohol gerichte propagandatocht door het noorden des lands.

Inmiddels had hij zich in Vlaardingen laten inschrijven op de `doorlopende lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer'. Eerder dan verwacht was er een vacature te vervullen, op de zogenaamde tussenschool aan het Westnieuwland. Omdat Koos nog niet terug was van zijn geheelonthouderstocht, zond vader Vorrink (die bij de zuivelfabriek Hollandia op kantoor werkte) de nodige stukken in. `Wegens uitstedigheid van mijn zoon', schreef hij erbij.

Koos kreeg een tijdelijke aanstelling en daarna een vaste op de openbare school in de Prins Hendrikstraat. Een oud-leerling herinnerde zich: `We hadden allemaal een tegeltje getekend en geschilderd, in rood en blauw. En toen zei meester Vorrink: ja, dat zijn mijn kleuren' – het blauw van de blauwe knoop en het rood van zijn politieke gezindheid. Of voorzag hij al het paars van de jaren negentig?

    • F.G. de Ruiter