Belgisch ministerie Landbouw verdwijnt

België wordt de eerste lidstaat van de Europese Unie zonder minister van Landbouw. De Belgische regering zal in 2001 de bevoegdheden voor landbouw en buitenlandse handel grotendeels overhevelen naar de Vlaamse en Waalse gewesten.

De paars-groene coalitie van de liberale premier Guy Verhofstadt bereikte gisteren overeenstemming over deze eerste stap in verdere communautaire hervormingen. Volgens Verhofstadt illustreert het akkoord dat met zijn `stap-voor-stap' benadering succes kan worden geboekt. In het verleden werden de onderwerpen gekoppeld, waardoor onderhandelingen zeer moeizaam waren.

Verhofstadt had vorig jaar bij zijn aantreden gezegd dat communautaire kwesties ,,in alle sereniteit'' moeten worden opgelost. Hiertoe werd een conferentie voor staatshervorming in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers van de federale, Vlaamse en Waalse regeringen alsook de parlementen zitting hebben. Het akkoord over landbouw en buitenlandse handel is daar voorbereid. De moeilijkere communautaire kwesties, waaronder fiscale autonomie, onderwijsfinanciering en gemeentewet, moeten nog aan de orde komen.

Volgens het akkoord worden de meeste bevoegdheden voor landbouw overgeheveld naar de gewestelijke regeringen van Vlaanderen en Wallonië. Er zijn voorlopige financiële afspraken gemaakt. De federale overheid behoudt wel de bevoegdheden die te maken hebben met normen en controle op het gebied van de volksgezondheid. [België

Het toezicht op de landbouw zal bij andere ministeries worden ondergebracht. Ook blijft de federale overheid bevoegd voor steun aan boeren die vroegtijdig stoppen. De Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel wordt volgens het akkoord vervangen door een confederaal agentschap met vertegenwoordigers van federale overheid, gewesten en de particuliere sector. De staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken – een functie die nu nog niet bestaat – zal, bijgestaan door de ministers van Landbouw van het Vlaamse en Waalse gewest, in de toekomst de gewestelijke standpunten over landbouw bij de EU naar voren brengen.

De Vlaamse Boerenbond verwierp het akkoord, omdat België bij de EU niet meer met één stem zou kunnen spreken waardoor de Belgische positie ,,verzwakt''. Volgens de Boerenbond wil de federale regering met het akkoord slechts de Vlaams-nationalistische Volksunie tegemoetkomen, die onder dreiging uit de Vlaamse regering te stappen een eerste communautair succes wenste.