Monumentenzorg 1

De berichtgeving in NRC Handelsblad (30 maart) over een conflict tussen de gemeente Leiden en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg behoeft enkele correcties.

De provincie Zuid-Holland heeft op 16 november 1998 namens de gemeente Leiden 76 gebouwen (geen 200) uit de periode 1850 tot 1940 voorgedragen voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Na het positieve advies op 26 oktober 1999 hierover van de Raad van Cultuur is de RDMZ begonnen met de afronding van deze aanwijzingsprocedure. Na vier maanden kon aan de gemeente Leiden worden bericht dat de registratie medio april 2000 zou plaatsvinden.

Iedere eigenaar van een (aanstaand) monument heeft het recht, vooruitlopend op deze procedure, om bij de RDMZ een versnelde behandeling te vragen. Dat de eigenaar van Plantsoen 43 in Leiden een bekende Nederlander is mag noch in zijn voor- noch in zijn nadeel uitvallen. Wanneer een monument door inbraak, verval en pogingen tot brandstichting ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd, is het de plicht van de RDMZ al datgene te doen wat noodzakelijk is om het gebouw te beschermen.

Een eigenaar die deze bedreigingen kan aantonen, en correcte voornemens heeft om tot een snelle restauratie over te gaan wordt door de RDMZ bijgestaan bij het beschermen van dat deel van ons cultureel erfgoed.

    • Prof. F. Asselbergs