Motorrijtuigen

Het kabinet wil, gezien de meevallers in de belastingsfeer die mede voortkomen uit de enorme belastingdruk op bezit en gebruik van auto's, de motorrijtuigenbelasting, MRB, verlagen onder handhaving van de accijns op brandstoffen.

Volgens Flip de Kam zijn er vijf redenen om zo'n verlaging niet door te voeren, laat staan de MRB af te schaffen maar bij nader inzien blijken die wel erg mager gefundeerd.

Niet alleen autogebruik, ook bezit is slecht voor het milieu, aldus prof. De Kam, want ,,is zesduizend hectare nodig `om al dat blik' te kunnen parkeren''. Het is net of je de milieubeweging uit de jaren zeventig hoort. Zo lang niet wordt vermeld wat de oppervlakte van Nederland is, zegt zo'n getal helemaal niets. Het gaat om 0,2 procent van het Nederlandse landoppervlak, dus dat valt wel mee. Overigens is het argument niet terzake want de zogenaamde maatschappelijke kosten van de personenauto worden geheel betaald, zoals uit een recent rapport van het Centrum voor Energiebesparing en schone technologie nog eens gebleken is.

Vervolgens wordt bijna de helft van de MRB opgebracht door mensen die meer verdienen dan de gemiddelde werknemer en dat zou dan een reden zijn om een belastingverlaging maar elders te zoeken. Ja, als je graag wilt herverdelen, zul je altijd wel iets vinden maar met het onderwerp heeft dit idee niets te maken. Dat geldt evenzeer voor de suggestie om de arbeidskorting in de inkomstenbelasting voor werkenden te verhogen.

Dan voert De Kam aan dat de positie van de MRB niet gewijzigd kan worden omdat dit een belangrijke bron van inkomsten voor de provincies is. Dit is een volstrekt formeel argument. Als de rijksoverheid, die het geld int, dezelfde bedragen op een andere manier aan de provincies wil overdragen, kan dat natuurlijk ook. De provinciale opcenten bestaan nog niet zo lang en vóór die tijd kregen de provincies ook middelen uit de centrale kas.

Het laatste argument – handhaaf de MRB want anders houd je zo weinig belastingen over – snijdt evenmin hout. De huidige suggestie tot verlaging van de MRB komt voort uit de zeer hoge opbrengst van de belastingen op de auto in de laatste jaren, die mede samenhangt met de hoge autoverkopen en de hoge brandstofprijzen. Een eventuele verdere verlaging van de MRB zal gepaard gaan met een verhoging van de accijnzen volgens het idee van de zogenoemde variabilisatie: verhoog de belastingen op het gebruik onder gelijktijdige verlaging van de lasten op het bezit. Daarmee wordt recht gedaan aan het principe `de gebruiker betaalt' dat toch ook een hoogleraar in de economie van de publieke sector zal moeten aanspreken.

    • E.H. Glasius