Waslijst aan Europese plannen

Van toegang tot Internet op alle scholen tot een nieuwe studie over pensioenproblemen. De Europese regeringsleiders hebben Lissabon verlaten met een waslijst aan plannen.

De regeringsleiders van de Europese Unie hebben in Lissabon een groot aantal afspraken gemaakt. Die moeten de komende tien jaar leiden tot een gemiddelde economische groei van 3 procent en een verhoging van de participatiegraad op de Europese arbeidsmarkt van 61 naar 70 procent (voor vrouwen van 51 tot minstens 60 procent) in 2010.

De belangrijkse afspraken zijn:

Ministers en Europese Commissie moeten aan de Europese top in juni een omvattend `eEuropa-actionplan' presenteren, gebaseerd op vergelijking (benchmarking) van prestaties in de verschillende lidstaten.

Nog hangende regelgeving voor elektronische handel moet in 2000 door ministers en Europees Parlement worden aanvaard.

De Europese Commissie en de regeringsleiders moeten bezien hoe het vertrouwen van de consument in elektronisch handel kan worden vergroot, in het bijzonder door een alternatieve regeling voor geschillenbeslechting.

Volledige liberalisering van de telecomsector in 2001. Ministers en Europees Parlement moeten in dat jaar hun wetgevende werk afronden.

Meer concurrentie in de lokale toegang (local loops) tot netwerken voor eind 2000 om de kosten van Internetgebruik substantieel te verlagen.

Toegang tot Internet op alle scholen in 2001 en voldoende kennis bij onderwijzend personeel over Internet en multimedia in 2002.

Elektronische toegang tot de belangrijkste publieke diensten in 2003.

Met steun van de Europese Investeringsbank (EIB) in alle Europese landen hoge snelheidsnetwerken voor Internet met daarnaast `inhoud' voor deze netwerken.

Op vrijwillige basis ontwikkelen van netwerken voor nationale en gezamenlijke onderzoeksprogramma's om de voordelen van research & development (r&d) te vergroten. Plannen voor excellence in r&d in alle lidstaten in 2001.

Met steun van EIB voor eind 2001 via snelle transeuropese elektronische netwerken wetenschappelijke communicatie mogelijk maken, waarbij onderzoeksinstituten, universiteiten, wetenschappelijke bibliotheken en, geleidelijk, ook scholen met elkaar worden verbonden.

Europees patent voor eind 2001.

Europees handvest voor kleine ondernemingen in juni 2000.

Initiatieven EIB voor risicokapitaal meer richten op starters en high tech bedrijven.

Versnelling liberalisering Europese markt voor gas, electriciteit, posterijen, transport, en financiële diensten (alleen voor dit laatste is 2005 als streefjaar genoemd), en beheer luchtruim.

Substantiële vergroting van investering in menselijk kapitaal.

Halvering aantal 18-24 jarigen met alleen lager middelbaar onderwijs in 2010.

Lidstaten moeten voor eind 2000 aangeven hoe ze mobiliteit van studenten, onderwijzers en onderzoekers willen bevorderen met gebruikmaking van Europese programma's en transparantie in erkenning van kwalificaties.

Onderwijsministers moeten in 2001 aan de Europese top rapporteren over concrete onderwijsdoelstellingen, rekening houdend met nationale diversiteit.

Vergemakkelijken van de combinatie van werk en gezin.

Nieuwe studie van ministers over pensioenproblemen eind 2000.