`Het is uw taak om dat op te zoeken'

Het was de week waarin de raad van Rotterdam afrekende met Bram Peper. En het was de week waarin Peper, en enkele oud-wethouders uit Rotterdam, zich in brieven en op televisie verweerden tegen het declaratierapport van de raadscommissie. Zij claimden stukken te hebben die de ondeugdelijkheid van het rapport bewijzen. Wat hebben Peper c.s. weerlegd, welke kritiek resteert?

Bram Peper (PvdA) burgemeester Rotterdam 1982-1998

Reizen

In de door KPMG gemaakte bijlage van het vorige week onderzoeksrapport van de Rotterdamse raad worden 34 pagina's gewijd aan dubieuze declaraties van Peper. Een belangrijk deel betreft de beschrijving van 41 buitenlandse reizen met een, vanuit gemeentelijk oogpunt, discutabel karakter. Het gaat in een aantal gevallen om grootschalige, intercontinentale reizen met budgetten van 50.000 à 100.000 gulden. De accountants hebben getoetst of de reizen ,,in functie en voor de functie'' zijn gemaakt (dan is de functionaliteit vastgesteld), of de declaraties in orde zijn (er moeten onderliggende bonnen zijn ingeleverd), en of deze declaratie een gemeentelijk belang dienden (anders betreffen het privékosten die ten onrechte bij de gemeente zijn gedeclareerd).

Een opsplitsing van deze reizen gaf het volgende beeld:

van 6 reizen is de functionaliteit vastgesteld;

van 21 reizen is de functionaliteit niet vastgesteld;

van 4 reizen is de functionaliteit ten dele vastgesteld;

van 6 reizen is onduidelijk welke status ze hadden;

3 reizen waren op zijn best een combinatie van zakelijk en privé;

1 reis was privé.

Interviews

In interviews heeft Peper een groot punt gemaakt van het feit dat KPMG de functionaliteit van reizen betwist, terwijl van die reizen wel degelijk verslagen in het gemeentelijk apparaat beschikbaar zijn. In dat geval is de functionaliteit van reizen wel degelijk vast te stellen.

In Nova (20 maart) zei de oud-burgemeester over deze verslagen:,,O ja, ik kan (-) zo aangeven waar dat bewijs is. Maar (-) ik heb gezegd, het is uw taak om dat op te zoeken.''

,,We hebben ernaar gewezen. Ze hebben ze niet gezocht.''

,,Het is allemaal terug te vinden.''

Ingebracht verweer

De onderzoekscommissie heeft van diverse gemeentelijke diensten verslagen en andere documenten ontvangen waarmee de functionaliteit van betwiste reizen alsnog vastgesteld zou kunnen worden. Het belangrijkste memo (22 maart, 13.50 uur) kwam van H. van de Braak, als hoofd Externe Betrekkingen van Rotterdam veelvuldig reisgezel van Peper. Hij stelt daarin vast dat voor 23 van de 41 reizen de functionaliteit hem wel degelijk is gebleken, terwijl KPMG die betwist of betwijfelt. Er bestaan, aldus het memo, ook documenten van. Het gemeentelijk havenbedrijf en de dienst gemeentewerken verstuurden soortgelijke overzichten, over drie van Pepers reizen.

Aldus werd tegen 26 van de 41 dubieuze reizen feitelijk verweer ingebracht.

Reactie KPMG

KPMG heeft al deze documenten bestudeerd en gewogen. De accountants wijzen er in hun reactie op dat Van de Braak, de man van het memo, door hen is gehoord. In het verslag van dat gesprek staat: ,,Tenslotte verklaar ik dat, voor zover mij bekend en relevant voor het onderzoek, ik alle dossiers heb overhandigd aan medewerkers van KPMG. In deze reisdossiers behoren alle relevante documenten te zijn opgenomen.'' Deze week liet Van de Braak weten dat hem nooit naar reisdossiers was gevraagd.

Uit de conclusies van de accountants van KPMG blijkt dat de deze week aangemelde documenten aantonen dat van nog eens acht van Pepers reizen de functionaliteit is aangetoond.Met andere woorden: 14 van de 41 dubieuze reizen krijgen ten slotte het predikaat functioneel.

Slotsom

De herhaaldelijk gedane verklaring van oud-burgemeester Peper dat documenten van alle 41 betwiste reizen zijn terug te vinden, is althans deze week niet in daden omgezet. Op grond van de ingebrachte stukken van de kant van Peper en de reactie daarop in de afgelopen dagen van de kant van de onderzoekers van KPMG, is vast te stellen dat:

van 14 reizen de functionaliteit nu is vastgesteld;

van 14 reizen de functionaliteit niet is vastgesteld;

van 6 reizen de functionaliteit ten dele is vastgesteld;

4 reizen een onduidelijke status hebben;

2 reizen zowel een zakelijk als een particulier karakter hadden;

1 reis privé was.

    • Guus Valk
    • Geert van Asbeck Tom-Jan Meeus