Overschot aan mest nu aangepakt

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft gisteravond in Nijmegen met vier van de vijf betrokken provincies een akkoord gesloten over de terugdringing van het mestoverschot en de reconstructie van het platteland.

Belangrijk onderdeel van het akkoord is de financiële medewerking van de vier provincies (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht) aan de sloop van 6.500 boerenbedrijven en de bouw van 6.500 woningen - het zogeheten Ruimte voor Ruimte. De vijfde provincie, Overijssel, heeft een voorbehoud gemaakt. Gedeputeerde H. Kemperman wilde het ,,financiële plaatje'' vanmiddag eerst aan Provinciale Staten voorleggen. De provincies zullen zelf een bedrag van 1,1 miljard gulden voorfinancieren. Eerder was er nog van uitgegaan dat voor de sloop van de boerderijen met stallen een bedrag van 950 miljoen gulden genoeg was.

Brinkhorst toonde zich gisteravond opgetogen. ,,Ik ben zeer verheugd dat rijk, provincies en gemeenten nu gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om dit prangende probleem aan te pakken. Dit is een echte bestuurlijke doorbraak.''

Vanaf volgende week kan er nu een begin worden gemaakt met de uitvoering van de Reconstructiewet, die zal leiden tot een inkrimping van de veestapel en een vermindering van het mestoverschot. Morgen wordt in de Staatscourant de `beëindigingsregeling' gepubliceerd. In de regeling zijn de details opgenomen over de voorwaarden waaronder boeren in het hele land met hun bedrijf kunnen stoppen. Daarnaast kunnen in de vijf provincies (ook Overijssel zal volgens Kemperman waarschijnlijk wel meedoen) boerenbedrijven worden opgekocht en gesloopt.

In het akkoord is vastgelegd dat de provincies ,,een eigen verantwoordelijkheid'' krijgen als het gaat om de bouw van de 6.500 woningen. Die kunnen zowel langs de randen van de dorpen en steden worden gebouwd als op de plaats waar de boerderij stond. Gedeputeerde P. van Geel benadrukte dat het gaat om ,,extra woningen''. ,,Dus bovenop het contingent dat de komende jaren al zou worden gebouwd.'' Er is al overleg gaande met ,,de financiële wereld'' over ontwikkeling en financiering van bouwplannen.

In `het Pact van Brakkenstein', zoals het akkoord gisteravond werd genoemd (naar de plaats waar de bijeenkomst werd gehouden, Chalet Brakkenstein) is tevens geregeld dat de uitstoot van ammoniak met ingang van 2005 verder wordt teruggedrongen, en dat de regels met betrekking tot stankoverlast nader worden aangescherpt. Wat betreft de ammoniakemissie komt er een `plafond' van 104 kiloton, waarvan 93 kiloton afkomstig mag zijn van de landbouw. Het verminderen van de ammoniakuitstoot, benadrukte Van Geel, zal niet worden bereikt door meer boerenbedrijven te sluiten, maar - bijvoorbeeld - door verbeterde mestopslag en -verwerking.