Netelenbos sticht verwarring over veiligheid Schiphol

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren voor verwarring gezorgd over de veiligheid op Schiphol. Ze verklaarde gisteren tijdens een perslunch dat uit nieuwe berekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is gebleken dat Schiphol 50 procent veiliger is dan tot dusverre was aangenomen. Deze uitkomst is het gevolg van een nieuw rekenmodel, dat meer beantwoordde aan internationale normen hiervoor. Maar Netelenbos kon niet uitleggen hoe groot de kans op een ongeluk in de omgeving van de luchthaven nu eigenlijk op papier is. Evenmin werd duidelijk of Schiphol het afgelopen decennium per saldo onveiliger is geworden of niet. Doordat er veel meer vluchten worden uitgevoerd, is de kans op een ongeluk op zichzelf toegenomen, erkende een haar flankerende ambtenaar. De minister onderstreepte gisteren echter dat Schiphol ruimschoots binnen de internationaal geldende marges voor de veiligheid blijft. ,,Het is een uiterst veilige luchthaven.''

Zij toonde zich niet onder de indruk van de conclusies van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die stelde dat de milieudoelstellingen van de overheid voor Schiphol niet haalbaar zijn. Er wordt volgens de commissie ten onrechte van uitgegaan dat het aantal woningen dat ernstige hinder ondervindt van het vliegtuiglawaai in de jaren tot 2003 tot circa 12.000 beperkt kan worden.

De minister betoogde dat de milieugrenzen voor Schiphol heel duidelijk zijn. Zodra die worden overschreden kan de luchthaven rekenen op sancties in de vorm van een boete of de sluiting van een of meerdere banen. Netelenbos is niet van plan de norm voor geluidsoverlast, die thans op 65 decibel ligt, te verlagen tot 50 decibel, zoals bepleit door de MER-commissie.