Wij vragen om vergiffenis voor onze zonden

In een gestileerde dialoog hebben de paus en zeven prominente kardinalen en bisschoppen het mea culpa van de katholieke kerk verwoord. Onderstaand de letterlijke tekst van het mea culpa.

Kardinaal Bernardin Gantin (Benin), deken van het kardinalencollege: ,,Laten wij bidden dat onze bekentenis, ons berouw, wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, dat onze pijn bewust is en diep, en dat wij, nederig nadenkend over de schulden uit het verleden in een authentieke zuivering van het geheugen, ons verplichten tot een weg van ware bekering.''

Johannes Paulus: ,,Heer God, uw kerk van pelgrims, die door u is geheiligd met het bloed van uw zoon, heeft in elk tijdvak leden gekend die schitteren door heiligheid en anderen die, in ongehoorzaamheid aan u, het geloof weerspreken dat zij hebben beleden en dat u heilig is. U die trouw bent gebleven ook toen wij ontrouw werden, vergeef ons onze schulden en geef ons de kans onder de mensen uw authentieke getuigen te zijn.''

Kardinaal Ratzinger (Duitsland), prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer: ,,Laten wij bidden dat ieder van ons, erkennend dat ook de mensen van de kerk uit naam van het geloof en de moraal soms hun toevlucht hebben genomen tot niet-evangelische methodes, er in zijn verplichting tot verdediging van de waarheid in slaagt de Heer Jezus na te volgen, die zachtmoedig is en nederig van hart.''

Johannes Paulus: ,,Heer, God van alle mensen, in bepaalde tijdsvakken van de geschiedenis hebben de christenen soms toegegeven aan methodes van intolerantie en hebben zij niet het gebod van de liefde opgevolgd, op deze manier het gezicht schendend van de kerk, uw bruid. Heb medelijden met uw zondige zonen en aanvaard ons voornemen om de waarheid te zoeken en te verspreiden met de beminnelijkheid van de barmhartigheid, goed wetend dat de waarheid alleen kan worden opgelegd krachtens de waarheid zelf.''

Kardinaal Etchegaray (Frankrijk), voorzitter van het Comité voor het Jubeljaar: ,,Laten wij bidden dat de erkenning van de zonden die de eenheid van het lichaam van Christus hebben verscheurd en de broederlijke barmharigheid hebben gewond, de weg effent naar de verzoening en eenheid van alle christenen.''

Johannes Paulus: ,,Barmhartige vader, aan de vooravond van zijn lijden heeft uw zoon gebeden voor de eenheid van wie in hem geloven. Zijn wil weersprekend hebben zij zich tegen elkaar gekeerd en zich verdeeld, en hebben zij elkaar over en weer veroordeeld en bestreden. Wij vragen met kracht om uw vergiffenis, en wij vragen u met berouw in ons hart, dat alle christenen zich verzoenen met u en onder elkaar in één lichaam en één geest, en religieuze ervaringen kunnen beleven in volledige eenheid.''

Kardinaal Edward Cassidy (Australië), prefect van de Pauselijke raad voor de eenheid van de christenen: ,,Laten wij bidden dat, bij de herinnering aan de smarten die in de geschiedenis zijn geleden door het volk van Israel, de christenen de zonden weten te erkennen die zijn begaan door niet weinigen onder hen tegen het volk van het gezegende verbond, en zo hun hart weten te zuiveren.''

Johannes Paulus: ,,God van onze vaderen, u hebt Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om uw naam onder de mensen te brengen. Wij hebben diep verdriet over het gedrag van degenen die in de loop van de geschiedenis deze zonen van u hebben doen lijden, en wij willen ons inzetten, u vergiffenis vragend, voor een authentieke broederschap met het volk van het Verbond.''

Bisschop Stephen Fumio Hamao (Japan), voorzitter van de Pauselijke raad voor migratie en toerisme: ,,Laten wij bidden dat de christenen bij het denken aan Jezus, onze Heer en onze vrede, zich berouwvol weten over de woorden en gedragingen die hun soms zijn ingegeven door trots, door haat, door het verlangen anderen te overheersen, en door de vijandschap jegens aanhangers van andere religies en jegens zwakkere sociale groepen, zoals immigranten en zigeuners.''

Johannes Paulus: ,,Heer van deze wereld, vader van alle mensen, door middel van uw zoon heeft u ons gevraagd de vijand lief te hebben, goed te doen aan degenen die ons haten, en te bidden voor wie ons vervolgen. Vaak echter hebben de christenen het evangelie verloochend en hebben zij, zich overgegevend aan de logica van de kracht, de rechten van ethnische groepen en volkeren geschonden, minachting tonend voor hun culturen en hun religieuze tradities. Wees geduldig en barmhartig jegens ons en vergeef ons.''

Kardinaal Francis Arinze (Nigeria), voorzitter van de Pauselijke raad voor interreligieuze dialoog: ,,Laten wij bidden voor al degenen die zijn beledigd in hun menselijke waardigheid en wier rechten zijn onderdrukt. Laten wij bidden voor de vrouwen die te vaak zijn vernederd en gemarginaliseerd, en laten we de vormen van berusting erkennen waaraan ook christenen zich schuldig hebben gemaakt.''

Johannes Paulus: ,,Heer God, onze vader, u hebt de mens geschapen, man en vrouw, naar uw beeld en gelijkenis, en hebt de verscheidenheid van de volkeren gewild binnen de eenheid van de menselijke familie. Soms is echter de gelijkheid van uw zonen niet erkend en hebben de christenen zich schuldig gemaakt aan marginalisering en uitsluiting, daarmee discriminatie op grond van een ander ras of etniciteit toestaand. Vergeef ons en verleen ons de genade de wonden te doen helen die nog altijd aanwezig zijn in uw gemeenschap wegens deze zonde, opdat allen zich uw zoon voelen.''

Bisschop François Xavier Nguyen Van Thuan (Vietnam), voorzitter van de Pauselijke raad voor rechtvaardigheid en vrede: ,,Laten wij bidden voor alle menselijke wezens ter wereld, vooral voor de minderjarigen die het slachtoffer zijn van misbruik, voor de armen, de mensen die zijn gemarginaliseerd, de geringsten. Laten wij bidden voor wie zonder verdediging is, de niet-geborenen wier leven wordt beëindigd in de moederschoot, of die zelfs worden gebruikt voor experimentele doeleinden door mensen die misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die de biotechnologie biedt, de doelstellingen van de wetenschap verdraaien.''

De paus: ,,Heer onze God, die altijd luistert naar de schreeuw van de armen, hoe vaak hebben ook de christenen u niet herkend in wie honger heeft, in wie dorst heeft, in wie naakt is, in wie vervolgd wordt, in wie gevangen is gezet, in wie verstoken is van ieder middel tot zelfverdediging, vooral in de beginfasen van het bestaan. Voor al degenen die onrechtvaardigheden hebben begaan, vertrouwend op rijkdom en macht en met minachting voor de kleinen die u bijzonder dierbaar zijn, vragen wij u vergiffenis. Ontferm u over ons en aanvaard ons berouw.''

Laten wij bidden voor de vrouwen die vernederd zijn