Eindexamens MBO onjuist afgenomen

De kwaliteit van eindexamens op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie naar 141 examens.

A. Beck van de BVE-raad, de overkoepelende organisatie voor MBO-opleidingen, is kritisch over het inspectierapport. Volgens hem is het slechts een momentopname die vooral licht werpt op organisatorische problemen en niet op inhoudelijke. ,,Je kunt je afvragen of inspecteurs weten waarover ze het hebben.'' Hij laat de werkwijze van de inspectie nu onderzoeken door het Cito, het centraal instituut voor toetsontwikkeling.

De inspectie heeft voor het examenverslag 1999 141 examenprogramma's beoordeeld, waarvan 70 procent niet aan de inspectienormen voldeed. Een jaar eerder concludeerde de inspectie dat de aandacht voor procedurele `kwaliteitszorg' op die scholen wel is toegenomen. ,,Maar er is nog geen sprake van een positieve invloed van die kwaliteitszorg op de inhoudelijke kwaliteit van de examens.''

Volgens de inspectie worden de normen voor de examens niet streng genoeg nageleefd. Op het examen wordt niet de kennis getoetst die studenten geacht worden te hebben. Er is geen externe controle door een deskundige, terwijl dat officieel wel moet. Daarnaast zouden er te veel tussentijdse toetsen zijn, die veel tijd in beslag nemen. Minister Hermans (Onderwijs) volgt het advies van de inspectie om de tussentoetsen te schrappen en de eindtoetsen te verbeteren.

Tweederde van de middelbare scholieren stroomt door naar het MBO. In totaal volgen 650.000 studenten MBO-onderwijs. Elke MBO-school moet sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996 minimaal 51 procent van haar eindexamens laten samenstellen door externe bureaus, zoals Excenter in Zoetermeer.

Bedoeling was om de objectiviteit en kwaliteit van de examinering te verbeteren. De inspectie schrijft hierover: ,,Dat deze doelstelling nog niet is bereikt, komt vooral door een vrijblijvende omgang met de extern gelegitimeerde examens. Zo nemen instellingen vaak niet alle toetsen af, hanteren zij de praktijkboeken op een afwijkende manier en ontbreken sluitende afspraken met de exameninstellingen over de voorbereiding, de correctie en het bepalen van de uitslag.''