WILLEM-ALEXANDER

Hoe kroonprins Willem-Alexander over water denkt is af te leiden uit zijn publieke uitspraken en toespraken, die onder de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet vallen. Een bloemlezing van zijn meest opvallende wateruitspraken:

Waterbeheer ,,Twee jaar geleden kondigde ik op televisie aan dat ik mij met waterbeheer wilde gaan bezighouden. Dat heb ik geweten [...] Talloze ondernemers, van zwembadleveranciers tot loodgietersbedrijven en fabrikanten van allerlei aan water gerelateerde producten, probeerden mij er in fraaie bewoordingen van te overtuigen dat ook die activiteiten gezien konden worden als goede voorbeelden van waterbeheer. Absoluut waar, maar niet het waterbeheer wat ik voor ogen had, moet ik heel eerlijk zeggen.'' (Zaandam, 11-10-1999, jaarvergadering Unie van Waterschappen.)

Zandzakken ,,Een extra pomp, hogere dijken, extra zandzakken en hopen dat ongewenste meteorologische omstandigheden niet intreden: op den duur voldoet het niet meer.'' (Zaandam, 11-10-1999)

Verdroging ,,Het is zaak eigen water zo lang mogelijk vast te houden. Dat is niet alleen goed voor de bestrijding van hoogwater in de rivieren, maar ook een eerste voorwaarde voor het terugdringen van de verdroging.'' (Werkendam, 11-6-1998, bijeenkomst Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch.)

Zoetwatertekort ,,We hebben een optimale manier ontwikkeld om water naar de zee te dragen. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dit op dezelfde voet nog eeuwen door kan gaan. Is er in ons land zoveel zoet water dat we het ons kunnen veroorloven het zomaar weg te pompen of weg te laten stromen? [...] Ondanks alle nattigheid komen we er steeds meer achter dat ons land eigenlijk helemaal zo nat niet is. Want, hoewel er sprake is van een neerslagoverschot, is dat water bij lange na niet voldoende om te voorzien in onze behoefte aan zoet water.'' (Amsterdam, 19-6-1998)

Natuur ,,Peilverlaging en grondwateronttrekkingen op de schaal waarop die in deze laatste halve eeuw hebben plaatsgevonden, doen de natuur geweld aan. Veel plant- en diersoorten zijn verdwenen of staan op het punt te verdwijnen. In een langzaam sluipend proces wordt veel vernietigd. Dit tast onze kwaliteit van leven aan.'' (Amsterdam 19-6-1998)

Rivieren ,,Meer ruimte geven aan rivieren is belangrijk, willen we herhaling van de ons overkomen rampen voorkomen [...] Dat betekent dat bebouwing wellicht moet worden afgebroken en landbouwgrond weer uiterwaard wordt of beschikbaar komt als retentiegebied. We moeten water in het stroomgebied van een rivier niet zo snel mogelijk afvoeren, maar langer vasthouden [...] Dijken zullen verlegd worden. Ook herbebossing van hellingen is noodzakelijk en het ongelimiteerd kappen van bomen zal moeten worden beëindigd.'' (Peking, 13-4-1999, Chinees-Nederlands waterseminar.)

Democratie ,,Waterbeheer is het oudste kenmerk van de Nederlandse cultuur [...] Iedere man, en indien nodig iedere vrouw, moet delen in de lasten van veiligheid en de strijd tegen het water. Sommige historici benadrukken dat deze gedeelde risico's en gedeelde verantwoordelijkheden zeer hebben bijgedragen tot de vroege ontwikkeling van de democratie in Nederland'' (Brasilia, 9-4-1998, Nederlands-Braziliaans waterseminar.)