NEDERLAND

In Nederland wordt jaarlijks 1.674 miljoen m³ grondwater opgepompt. Daarvan wordt 563 miljoen m³ door huishoudens gebruikt, 525 miljoen m³ door de industrie en 450 miljoen m³ door de landbouw. De jaarlijkse aanvulling bedraagt ca. 2.615 miljoen m³. De winbare hoeveelheid wordt geschat op ca. 1.900 miljoen m³. In de lage delen van Nederland kan nauwelijks zoet grondwater worden gewonnen, omdat er dan brak of zout water naar boven komt. De duinen waar vanouds al drinkwater wordt gewonnen, zijn een uitzondering. De zoetwatervoorraden daar worden kunstmatig aangevuld met rivierwater.

Toch is in Nederland 620.000 hectare natuurgebied verdroogd. Dat komt doordat de natte natuur al gevoelig is voor grondwaterdalingen van enkele decimeters. Het grondwater in Nederland is de afgelopen veertig jaar gemiddeld 25 centimeter gedaald, in ruilverkavelingsgebieden en rond drinkwaterwinputten gemiddeld 35 centimeter. Incidenteel zijn dalingen van meer dan een meter geconstateerd. De daling wordt voor 20 procent veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor huishoudens en industrieën, voor 20 procent door ontwatering van steden en verharding van het oppervlak en voor 60 procent door de landbouw, vooral door de versnelde ontwatering (drainage) en afwatering (meer en diepere sloten, peilverlagingen).