Geldmarkt komt op adem

De geldmarkt had het vorige week even benauwd. Na het einde van de reserveperiode zaten de banken zeer krap bij kas. Aan het begin van de verslagweek, hielden de financiële instellingen gemiddeld slechts 95 miljard euro op de reserverekening aan, terwijl de reserveverplichting 108 miljard euro bedraagt. De krapte uitte zich in een stijgende daggeldrente, die bijna 20 basispunten boven de basisherfinancieringsrente van 3,25 procent (de rente die de ECB aan banken in rekening brengt) kwam te liggen. Gelukkig bood het Eurosysteem de banken halverwege de verslagweek ruimte door een oudebasisherfinancieringsfaciliteit te vervangen door een 30 miljard euro grotere faciliteit van 89 miljard euro. Hierop schreven 850 partijen in voor een bedrag van 2.901 miljard euro.

In de afgelopen week verviel eveneens een langerlopende herfinancierings transactie van 25 miljard euro. Deze werd vervangen door een faciliteit van 20 miljard euro met een looptijd van drie maanden. Daarmee werd het laatste spoor van de millenniumwisseling uitgewist. De ECB voorzag eind 1999 de markt van extra liquide middelen via de langerlopende faciliteit; dit is nu weer grotendeels teruggedraaid. De partijen, die via een variabele rentetender hadden inschreven op de faciliteit, kregen tegen een relatief hoge rente gelden toegewezen. De gemiddelde rente lag met 3,61 procent slechts 2 basispunten onder de driemaands rente. Normaal gesproken is deze marge ruimer. De hoge rente werd vermoedelijk veroorzaakt door de hoge biedingen van kleine banken, die in verhouding tot grote banken minder eenvoudig rechtsreeks middelen op de geldmarkt kunnen aantrekken.

Verder verkrapte de geldmarkt door een toename van het aantal bankbiljetten in omloop met 4,7 miljard euro. Deze mutatie hing waarschijnlijk samen met de extra vraag naar geld in verband met carnaval en wintersportvakanties.

De post schatkistsaldi zorgde daarentegen voor een verruiming van de geldmarkt. Door netto overdrachten van de Italiaanse en Spaanse overheid nam deze post met 5,6 miljard euro af. Per saldo resulteerden de bovengenoemde mutaties in een verruiming van de geldmarkt. De post reserverekening steeg met 27,4 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau