Dubbel zo hoge straf discriminatie

De strafmaat voor structurele vormen van discriminatie wordt verdubbeld. Het stelselmatig, opzettelijk beledigen van mensen op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid kan in de toekomst een gevangenisstraf van maximaal twee jaar opleveren. Sinds 1971 is dat twaalf maanden. De twee jaar kan ook worden opgelegd voor het stelselmatig aanzetten tot discriminatie.

Dit staat in een voorontwerp van wet, dat minister Korthals (Justitie) aan een aantal belanghebbende organisaties heeft gestuurd voor advies. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat het kabinet met een dergelijk voorstel zou komen.

Onder structurele discriminatie wordt verstaan de voortdurende herhaling van discriminatoire uitingen door steeds dezelfde personen of groepen of door een bewuste samenwerking tussen die personen of door het georganiseerde of zelfs professionele karakter ervan. Korthals wijst er op dat de daadkracht van extreem-rechts op dit ogenblik weliswaar gering is, maar dat discriminatie hier en daar toch structurele vormen aanneemt, op Internet bijvoorbeeld. Structurele vormen van discriminatie zijn aanmerkelijk gevaarlijker dan incidentele, hetgeen verhoging van de strafmaat rechtvaardigt, aldus Korthals.

Het anti-discriminatiebeleid is neergelegd in de regeringsnota `Kansen krijgen, kansen pakken' van minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). In die nota schetst de bewindsman een actieprogramma tegen discriminatie en racisme dat twee hoofdlijnen kent, preventie en optreden tegen discriminerende en racistische uitingen. Bij preventie ligt de nadruk op scholing. Bij het optreden gaat het om het vaststellen van gedragscodes, bemiddeling, training en als `ultimum remedium' het strafrecht dat in sancties voorziet.

Begin jaren zeventig bestond er volgens Korthals scepsis over de rol van het strafrecht bij discriminatiebestrijding. Nu heeft die twijfel plaats gemaakt voor ,,de consensus dat het strafrecht een nuttige, aanvullende rol kan spelen,''