NYFER

Onderzoeksinstituut NYFER krijgt geld van negen ministeries, een dozijn grote steden en nog wel twintig andere organsiaties. NYFER's werk op het terrein van de financiële markten wordt financieel mogelijk gemaakt door banken, verzekeraars, pensioenfondsen, door het ministerie van Financiën en door de duizenden bestellers van onze studies en tijdschriften. Precies die brede spreiding helpt bij het bewaken van de onafhankelijkheid. Toch blijft redacteur Tamminga kritisch (NRC Handelsblad, 25 februari).

NYFER publiceerde vorige week een studie `Marktwerking in de pensioensfeer – Een recept met bijwerkingen', maar de lezers van deze krant krijgen daarover alleen te horen dat NYFER financiële steun vermeldt van pensioenfondsen ABP en PGGM en van de Stichting Pensioenwetenschappen.

Het is Tamminga ontgaan dat NYFER in oktober 1999 precies dezelfde genuanceerde opvatting over een collectief pensioen naar voren bracht in een studie over `Employee benefits – einde van de solidariteit'.

In beide publicaties noemen wij als voordeel van een collectief pensioen de mogelijkheid om vooral in aandelen te beleggen en toch een eindloon-gerelateerd pensioen aan te bieden. Verzekeraars kunnen natuurlijk net zo goed in aandelen beleggen, maar moeten dan het risico van de beurs voor een deel aan de beleggers overlaten.

Wij zien daarom het beschikbare premiestelsel (`iedereen een spaarpot naar keuze') meer als aanvulling op een basisvoorziening bij een collectief pensioenfonds dan als een superieur alternatief voor de huidige regelingen. NYFERs visie lijkt op die van de WRR (met deels andere argumenten) en sluit ook aan bij de voorkeur van 74 procent van de Nederlanders, zoals bleek uit opinieonderzoek uit 1998.

NYFER's belangrijkste financier (met 15 procent van de jaarlijkse inkomsten) is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Noch de bewindslieden, noch de ambtenaren hebben ooit enige relatie gelegd tussen die financiële steun en de vaak zeer kritische opvattingen van NYFER over de één-loket gedachte of de organisatie van de sociale zekerheid.