Kinderen

`Helft allochtone gehandicapte kinderen heeft nog nooit hulpverlener gezien' kopt NRC Handelsblad (Z 19 febr.). De Rotterdamse dagcentra voor gehandicapte kinderen tellen zo'n zestig procent allochtone kinderen; scholen voor speciaal onderwijs vormen qua samenstelling een afspiegeling van de bevolking. De Rotterdamse SPD (stichting R'go geheten) telt zo'n veertig procent allochtone cliënten. Deze gegevens, die heel eenvoudig te krijgen zijn, onder andere bij de provincie Zuid-Holland, logenstraffen het sombere beeld dat in VPRO's Waskracht van 15 februari jongstleden en nu ook in NRC Handelsblad.

Enige nuance is belangrijk, omdat door deze berichtgeving allochtone gezinnen met een gehandicapte huisgenoot afgeschilderd dreigen te gaan worden als de `allerzieligste onderklasse'. Het hebben van een gehandicapt kind is voor elk gezin een buitengewoon moeilijke opgave, dus ook voor allochtone gezinnen. En allerlei voorzieningen compenseren natuurlijk nooit het verdriet erover. En, ongelukkigerwijs, missen mensen vaak voorzieningen, omdat men net niet voldoet aan de bureaucratische vereisten. Dat overkomt zowel autochtone als allochtone gezinnen. De wachtlijsten in de zorg treffen iedereen. Er zijn echter ook allochtone gezinnen die tot hun volle tevredenheid gebruik maken van beschikbare zorg.

Daarmee is niet gezegd dat er geen extra problemen zijn: door taalachterstand missen allochtone gezinnen soms informatie waardoor zij in een aantal gevallen te laat in contact komen met voorzieningen; zij zijn onvoldoende vertegenwoordigd in bijvoorbeeld cliëntraden. Daarom zijn er sinds enkele jaren vooral in de grote steden initiatieven genomen om dit probleem het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld: in Rotterdam is in 1999, met steun van allochtonenorganisaties en zorginstellingen, een Platform voor Allochtonen met een Handicap opgericht. Er zijn al enkele jaren speciale oudercursussen voor Turkse en Marokkaanse ouders van gehandicapte kinderen. Binnenkort start bij stichting R'go in Rotterdam een voorlichtingsproject voor deze doelgroep, ontwikkeld in samenwerking met de Amsterdamse Averroesstichting.

Ter informatie: bij de Helpdesk Migranten met een Handicap te Utrecht is een schat aan informatie verkrijgbaar, waaruit een genuanceerd beeld van de problematiek is te verkrijgen.