Zwarte school verdeelt PvdA

PvdA-Kamerlid Kortram wil het aantal witte en allochtone leerlingen over scholen verdelen. Haar partij is niet blij.

Lucy Kortram (PvdA), van Surinaamse afkomst, wil het aantal `zwarte kinderen' op scholen aan een maximum te binden, als vrijwillige spreiding niet helpt. Haar fractiegenoten vinden dat haar voorstel botst met het grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om een school te kiezen, en het recht van katholieke en protestants-christelijke scholen om leerlingen te weigeren. De andere fracties lachen in hun vuistje. VVD'er C. Cornielje gisteren, over de uitlating van Kortram: ,,De PvdA is blijkbaar hopeloos verdeeld.''

Wat wilt u nu precies?

Kortram: ,,Ik wil de taalachterstand oplossen. Mijn motto is: er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Leraren op school hebben nu nog vaak lage of geen verwachtingen van allochtone leerlingen. Ze moeten juist inspelen op de ambities van immigrantenkinderen. Er moeten betere leermethodes komen voor het taalonderwijs, waar kinderen zichzelf in herkennen. Zorg voor meer allochtone leraren en richt het schoolklimaat beter in op die kinderen. Thuis zijn ze gewend aan discipline, hun ouders spreken hen indirecter aan, ze zijn niet gewend aan assertiviteit. Als dat op school wel wordt verwacht, komen ze in de problemen. Ik stel ook voor het basisonderwijs met een jaar te verlengen, om kinderen in de gelegenheid te stellen hun achterstand weg te werken.''

En u wilt dus ook spreiding?

,,Ja. Als ouders en schoolbesturen vrijwillig besluiten tot spreiding, zoals dat ook in Amersfoort gebeurt, wie kan daar nou tegen zijn? Geef witte scholen een inspanningsverplichting, zoals bedrijven die ook hebben, om meer allochtone leerlingen aan te nemen. Stel een voorrangsbeleid in voor zwarte kinderen op witte scholen, en voor witte kinderen op zwarte scholen. Die vrijwilligheid moet op een bepaald moment wel worden omgezet in een verplichting. We kunnen niet aan vrijwilligheid blijven doen.''

PvdA-onderwijswoordvoerder Marleen Barth is niet blij met uw plan. Uw voorstel gaat in tegen de vrijheid van onderwijs. Uw fractie schaart zich achter Barth. Ruzie in de PvdA?

,,Ik wil niet via de pers met mijn collega's communiceren. Barth heb ik al tijden noch gezien noch gesproken. De fractie heeft met mij geen contact opgenomen.

Maar met uw voorstel komt u wel op het terrein van Barth. Wat zit er eigenlijk in uw portefeuille?

,,Even goed nadenken. Intercultureel onderwijs, zwarte scholen, allochtone leerlingen, schooluitval.''

Uw fractievoorzitter Melkert zou verzucht hebben dat hij vier woordvoerders minderheden heeft, maar dat die altijd ruzie hebben.

,,Daar weet ik niets van. Ik weet alleen dat we moeten samenwerken aan een multi-culturele samenleving. Daarvoor zit ik in de fractie. Ik ben daar natuurlijk niet zomaar gekomen.''