MINIMUMLOON

Toelichting: De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2000 met 2,6 procent. Dit is het gevolg van de toepassing van de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheid (WKA) die voorschrijft dat de koppeling moet worden toegepast als de verhouding tussen het aantal inactieven en actieven lager ligt dan 82,6.

De nettobedragen zijn, anders dan de brutobedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen als gevolg van verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In nevenstaande opgave zijn pensioen- en VUT-premies en de nominale premies (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moet worden betaald) voor de Ziekenfondswet (ZFW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) buiten beschouwing gelaten.De nettobedragen in de tabel geven daarom alleen een globale aanduiding. Voor werknemers van 22 jaar en jonger zijn de globale nettobedragen weergegeven op basis van indeling in tariefgroep 2.

Tariefgroep 0, in 1998 geïntroduceerd, geldt voor mensen met twee (deeltijd)banen. Zij kunnen hun hele belastingvrije som aanwenden voor het inkomen uit een deeltijdbaan. Voor de andere deeltijdbaan vallen zij dan in tariefgroep 0 waarin geen belastingvrije som geldt.

In tariefgroep 1 vallen mensen die hun belastingvrije som hebben overgedragen aan de meerverdienende partner. Er blijft een niet-overdraagbaar deel over dat aftrekbaar is in tariefgroep 1.