HUURWAARDE

Toelichting: In 1997 is de regeling van het huurwaardeforfait ingrijpend veranderd. Dit forfait is het fictieve bedrag dat belastingplichtigen die in een eigen huis wonen bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Het huurwaardeforfait wordt nu berekend door de WOZ-waarde van het huis te vermenigvuldigen met het wettelijk percentage van het huurwaardeforfait. De berekende huurwaarde kan niet hoger zijn dan 16.800 gulden.

Alle belastingplichtigen met een eigen huis hebben van hun gemeente een beschikking gekregen waarin de waarde van hun onroerende zaak is vastgesteld. Deze waarde, vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken, wordt de WOZ-waarde genoemd. In het nieuwe systeem bedraagt het huurwaardeforfait maximaal 1,25 procent van de WOZ-waarde.

Met deze regeling, waarin wordt uitgegaan van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde, is de eigen schatting van de waarde van het huis door de belastingplichtige vervallen, evenals het stelsel van vaste forfaitbedragen per waardeklasse.