ANW

Toelichting: De uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet (Anw) bedraagt maximaal 70 procent van het nettominimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen krijgen een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 procent van het nettominimumloon.

De Algemene nabestaandenwet (Anw), die ruim drie jaar geleden in de plaats is gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er helemaal van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing.

Nabestaanden met een oude AWW-uitkering krijgen, indien na de inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent.

In de Anw zijn gehuwd en ongehuwd samenwonenden gelijkgesteld.

Weduwen en weduwnaars jonger dan 65 jaar betalen alle premies volksverzekeringen zelf, in tegenstelling tot bejaarden die geen premies AOW en AAW betalen. De brutoweduwenpensioenen liggen daarom hoger dan de bruto-ouderdomspensioenen.