Van Boxtel: 100.000 banen extra

Met in totaal 16,5 miljard gulden gaan 25 grote steden aan de slag om hun problemen aan te pakken.

De programma's die de 25 grote steden hebben opgesteld in het kader van het nieuwe grotestedenbeleid, kunnen meer dan 100.000 banen opleveren. Dat maakte minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) gisteren bekend bij de ondertekening van de convenanten tussen de steden en het rijk. Zij hebben een looptijd tot 2003.

Elk van de 25 steden is met het rijk een afzonderlijke overeenkomst aangegaan, die voor een economische, sociale en ruimtelijke versterking moeten zorgen. Voorbeelden van die `stedelijke ambities' zijn het terugdringen van werkloosheid, verbetering van de lokale economie, integratie van etnische minderheden, meer veiligheid op straat, goed openbaar vervoer en adequate ontsluiting van de stad.

Ministers en staatssecretarissen van negen ministeries zetten gisteren samen met de betrokken burgemeesters en wethouders hun handtekening tijdens een plechtige bijeenkomst in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Met de financiering van de convenanten is een bedrag van ruim 16,5 miljard gulden gemoeid. Alleen minister Zalm (Financiën) ontbrak wegens een belangrijke vergadering op zijn departement.

De steden hebben een `lange-termijnvisie' met een looptijd van tien jaar voor verscheidene beleidsterreinen opgesteld, die als basis dient voor de actieprogramma's die doorlopen tot 2003. `Ontschotting' is daarbij de leidraad, zowel voor het rijk als voor de gemeenten. ,,Door coördinatie en bundeling van expertise, geld en menskracht is er sprake van een begin van ontschotting tussen de betrokken departementen en hun regelgeving. Maar ook in de steden, tussen verschillende gemeentelijke diensten'', aldus Van Boxtel.

De bewindsman hecht zeer aan een `versterking van de steden', zo maakte hij gisteren nog eens duidelijk. ,,Steden die door de eeuwen heen een centrale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van ons land. Onze steden vormen het hart, de motor van onze samenleving: sterke steden maken Nederland sterk'', zo zei hij.

Het kabinet heeft gekozen voor een aanpak waarbij het de bedoeling is dat ministeries en stedelijke diensten niet meer langs elkaar heen werken. Zo zijn verschillende geldstromen samengebracht op het gebied van bijvoorbeeld jeugdbeleid, wegenaanleg en woningbouw. Belangrijk daarbij is volgens Van Boxtel ,,partnerschap, structurele samenwerking tussen bestuurders, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven'', waar het voorheen veelal om ,,alléén stadsvernieuwing of alléén sociale vernieuwing'' ging.

De bewindsman wees er gisteren op dat het nu al beter gaat met de steden. ,,In de jaren tachtig was er in de grote steden nog sprake van hoge werkloosheid. Als we nu kijken naar de 25 grote steden, dan zien we dat de werkloosheid daar voortdurend gedaald is. Tussen 1994 en 1997 is de werkloosheid in de 25 grote steden met één procent gedaald, terwijl de daling landelijk maar een half procent was.''

Eén van de belangrijkste redenen om met een nieuwe aanpak te komen is volgens Van Boxtel het feit dat bepaalde stadswijken problemen zich opstapelen, waarbij die problemen elkaar ook nog eens versterken. Vernieuwing is dus noodzakelijk, meent Van Boxtel, ,,op weg naar een veilige en democratische leefomgeving, waar iedereen graag woont en werkt, waarin iedereen meetelt''.

In de programma's heeft grotere veiligheid een prominente plaats gekregen. ,,Een voorbeeld is het Politie Service Centrum dat in het programma van Dordrecht wordt genoemd. De politieregio Zuid-Holland Zuid wil met dit centrum, dat op 1 januari 2000 van start gaat, één loket voor alle vragen aan de politie en andere hulpverleners.''