KINDEREN UIT EENOUDERGEZINNEN PRESTEREN PRIMA

Als een kind uit een een-ouder gezin het slecht doet op school dan wordt dat nogal eens geweten aan de afwezigheid van de andere ouder, meestal de vader. De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Henry Ricciuti van Cornell University laat in een groots opgezet onderzoek zien dat kinderen uit eenoudergezinnen net zo goed blijken te presteren als kinderen die opgevoed worden door beide ouders (Journal of Family Psychology Vol.13/3, september 1999).

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen uit eenoudergezinnen het er slechter vanaf brengen. Een tekortkoming van deze onderzoeken is dat andere factoren, zoals inkomen en opleiding van de moeder, niet apart zijn bekeken van de invloed van het eenoudergezin op zich. Over het algemeen is de alleenstaande ouder jong, arm en laag opgeleid. Pas wanneer de invloed van deze factoren apart wordt onderzocht, kunnen de juiste conclusies worden getrokken. In Ricciuti's onderzoek is de invloed van het eenoudergezin wél op zichzelf bekeken, bovenop de effecten van andere factoren, zoals opleiding en werksituatie van de moeder, geslacht van het kind, en inkomen. Niet minder dan 1700 kinderen tussen de 6 en 7 jaar waren in het onderzoek betrokken, waarvan rond de 36% één opvoeder had. Kinderen die alleen door hun moeder opgevoed werden haalden even hoge prestaties op taal en rekenen en hadden net zoveel gedragsproblemen als kinderen met twee opvoeders. Lage prestaties hadden eerder te maken met een lage opleiding van de moeder of met een laag gezinsinkomen, en niet zozeer met de afwezigheid van de vader.

Een tekortkoming van dit onderzoek betreft de leeftijd van de kinderen ten tijde van het onderzoek. De vermeende negatieve effecten van eenoudergezinnen deden zich in andere onderzoeken pas voor rond het tiende levensjaar. In feite kan een definitieve conclusie pas worden getrokken wanneer eenzelfde onderzoek met oudere kinderen uitgevoerd zou kunnen worden. Vooralsnog biedt dit onderzoek goed nieuws voor alleenstaande moeders, die in het algemeen heel wat kritiek te verduren krijgen als hun kind het slecht doet op school: een moeder alleen doet het dus niet per definitie slechter dan een vader en een moeder samen; haar kinderen lopen niet automatisch een risico om lage schoolprestaties of gedragsproblemen te verkrijgen.