Defensie

De verbetering van de interne communicatie bij Defensie is kennelijk voorbijgegaan aan de 'hoge ambtenaar' van dit departement, die door diplomatiek redacteur J.M. Bik anoniem wordt geciteerd in NRC Handelsblad van vrijdag 2 december.

Op 21 en 22 september van dit jaar werd in Toronto de jaarlijkse informele bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Navo gehouden. `Onze minister had afgezegd wegens drukte in Den Haag. Welke drukte dat was, wist niemand.' Op beide data was de aanwezigheid van minister De Grave in Den Haag vereist in verband met respectievelijk Prinsjesdag en (het begin van) de Algemene Beschouwingen, waarbij - naar van tevoren bekend was - nadrukkelijk aandacht aan Defensie zou worden besteed. Alle betrokkenen waren in een zeer vroeg stadium op de hoogte gesteld van de afwezigheid van de Nederlandse bewindsman. `Hij (minister De Grave) neemt veel over van het comité van chefs van staven en bevelhebbers, en zegt daar zelf weinig'. Minister De Grave heeft nog nooit iets gezegd in het comité chef defensiestaf/bevelhebbers (sinds vele jaren de benaming van het comité), omdat hij de vergaderingen van dit overlegorgaan niet bijwoont. Wél heeft de bewindsman in het Politiek Beraad met de bevelhebbers en de andere leden van dit college intensief over de inhoud van de Defensienota van gedachten gewisseld.

De Grave liet vorig najaar vrijwel direct zijn Amsterdamse PvdA-vriend en vroegere collega-wethouder Water Etty voor zo'n 450.000 gulden de directie voorlichting kritisch doorlichten, wat nu nog met ergernis wordt gememoreerd, aldus het artikel.

Het bureau Andersson, Elffers en Felix, waarbij de heer Etty werkzaam is, heeft – overigens voor een aanzienlijk lager bedrag - advies uitgebracht over het veranderingsproces bij Defensie. Van een kritische doorlichting van de directie voorlichting is in dit verband geen sprake geweest. Van enigerlei ergernis dus ook niet.

Voorts: Het vorige hoofd van de Militaire Inlichtingendienst zei in juli van dit jaar te goeder trouw in het NOS-programma Nova dat hem niets bekend was van racistische uitlatingen van leden van Dutchbat in Srebrenica. De bedoelde officier heeft noch tegenover de redactie van Nova, noch tegenover de redactie van een ander medium ooit iets van dien aard gezegd.

Ik zou zo nog even kunnen doorgaan, maar dat lijkt me niet nodig. Ik heb voldoende duidelijk gemaakt dat de heer Bik niet zo'n beste bron heeft aangeboord.

    • H. van den Heuvel
    • Dir.Voorlichting Ministerie van Defensie