Kabinet weigert verbod gasboren

Het kabinet weigert een lange termijn vast te leggen waarin geen gaswinning onder de Waddenzee wordt toegestaan. De ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (Milieu) hebben gisteravond deze oproep van alle Kamerfracties, de VVD uitgezonderd, weerstaan.

Het kabinet zal in de komende Planologische Kernbeslissing over de Waddenzee vastleggen dat `thans' geen nieuwe winningsboringen mogen worden uitgevoerd. Intussen zal onderzoek doorgaan naar mogelijkheden om nieuwe gasboring zonder `onherstelbare schade' aan het milieu wel toe te staan. De ministers Jorritsma en Pronk maakten verschillende inschattingen op welke termijn deze eventuele boringen kunnen worden uitgevoerd. Jorritsma wees erop dat technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten ,,bepaald niet stilstaan'' en dat over de snelheid daarvan geen voorspellingen zijn te doen. Pronk zei te verwachten dat ,,deze politieke generatie'' geen besluit meer zal nemen over nieuwe boringen.

De fracties van PvdA en D66 dienden gisteravond een motie in waarin de regering werd verzocht ,,de nieuwe PKB-Waddengebied een lange-termijnwerking te doen hebben en hierbij uit te gaan van het voorzorgsbeginsel''. Minister Jorritsma weigerde in de Kamer een oordeel over deze motie uit te spreken. ,,Ik wil het oordeel graag aan de Kamer overlaten.''

SGP-fractielid Van den Berg constateerde dat de PvdA/D66-motie overbodig is, omdat de Kamer drie weken geleden al in een breed gesteunde motie heeft uitgesproken dat er ,,geen nieuwe mijnbouwactiviteiten'' in het Waddengebied mogen worden uitgevoerd.