Onderzoek naar corruptie leidt tot drie zaken

Na onderzoek door de rijksrecherche naar 79 veronderstelde gevallen van corruptie of misbruik van machtsposities van rechters, politici of ambtenaren zal één geval bij de rechter worden aangebracht, zal één zaak disciplinair worden afgedaan en is er in één geval al een veroordeling gevolgd. Minister Korthals (Justitie) heeft de resultaten van dit onderzoek gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller had de zaak aangekaart tijdens een mondeling vragenuur op 15 juni. Aanleiding waren uitlatingen van officier van justitie mr. F. Teeven in het blad `Mr., het Magazine voor Juristen'. Daarin zegt Teeven: ,,Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het overheidsapparaat. Op landelijk niveau.'' Korthals heeft daarop het college van procureurs-generaal om een onderzoek door de rijksrecherche gevraagd, ,,teneinde een landelijk beeld van criminele beïnvloeding te verkrijgen.''

De informatie over de 79 gevallen is onderscheiden in 24 gevallen van compromitterend gedrag en 55 mogelijk corrupte gedragingen. Bij 39 personen is nu nog sprake van enigerlei vorm van onderzoek. Het gaat daarbij in vier gevallen om `fact finding', in 22 gevallen is sprake van voorbereidend opsporingsonderzoek en in dertien gevallen van strafrechtelijk opsporingsonderzoek.

Korthals concludeert dat er geen harde aanwijzingen zijn voor de bewering dat de rechterlijke macht, de politiek en de ambtenarij worden beïnvloed door criminelen. Er is veelal sprake van gevallen van eventuele corruptie of twijfelachtige beslissingen, waarbij ondervraagden dergelijke praktijken meestal kenden van `horen zeggen'.

,,Het onderzoek wijst uit dat aan de hand van de thans verkregen informatie in het algemeen geen uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid van corruptie binnen de betrokken instanties. Het onderzoek heeft `zachte' informatie (niet op verifieerbare feiten of bronnen gebaseerd en vaak `van horen zeggen') opgeleverd over mogelijk kwetsbaar en daardoor compromitterend gedrag van personen'', zo schrijft Korthals. Maar concrete informatie over pogingen tot beïnvloeding van rechters en politici heeft het onderzoek niet opgeleverd.

Mocht uit de nog lopende zaken blijken dat er inderdaad sprake van corruptie zou zijn, dan krijgt de Kamer dat meteen te weten, zo zegt de minister toe. Het college van procureurs, dat een `landelijk meldpunt corruptie' wil, heeft laten weten dat het `ten zeerste gewenst is dat in beginsel signalen worden onderzocht', omdat het niet zelden in het belang is van de betrokkene die over de tong gaat.