Geen gasboringen in de Waddenzee

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) krijgt geen vergunning om gas te winnen in de Waddenzee. Hiertoe heeft het kabinet vandaag in een speciaal beraad besloten.

Het kabinet sluit gaswinning op termijn niet uit, maar acht de twijfel dat gaswinning het milieu in de Waddenzee daadwerkelijk aantast op dit moment te groot. ,,Niet alle twijfels zijn in voldoende mate weggenomen'', aldus premier Kok vanmorgen op een persconferentie.

,,We zeggen nu nee tegen het verlenen van een vergunning, maar het boek is niet dicht'', verklaarde Kok. De komende jaren zal worden gezocht naar ,,sluitende garanties'' dat zonder schadelijke gevolgen kan worden geboord.

De NAM, die op drie locaties in de Waddenzee had willen boren, reageerde vanmorgen hevig teleurgesteld op het kabinetsbesluit. ,,We hadden dit niet verwacht'', aldus NAM-woordvoerder F. Duut. ,,Het doet geen recht aan de feiten. Volgens ons is er geen sprake van twijfel. Er ligt een vracht aan documenten die aantonen dat er geen negatieve effecten zijn op het milieu in het Waddengebied en ook de ervaringen in de praktijk van de afgelopen decennia wijzen dat uit.''

Hij wilde nog niet ingaan op de vraag of de NAM nu schadeclaims zal indienen bij het kabinet. ,,De directie gaat zich nu beraden over de vraag wat haar te doen staat'', aldus Duut. De NAM heeft zo'n 700 miljoen gulden geïnvesteerd om de winning van gas onder de Waddenzee vanaf het vasteland mogelijk te maken. De inkomsten uit het gas zouden in de miljarden guldens lopen.

De oppositie in de Tweede Kamer, die iedere vorm van gaswinning afwijst, is eveneens teleurgesteld. Het CDA spreekt in een reactie van ,,een non-besluit en dus het doorschuiven naar een volgend kabinet''. Fractieleider Rosenmöller van GroenLinks: ,,Het standpunt was altijd: bij twijfel niet boren. Het is nu geworden: bij twijfel verder onderzoek. De brief van het kabinet tendeert naar boren op termijn.''

Regeringspartij VVD, die zich als enige partij in de Tweede Kamer had uitgesproken voor de gaswinning, zei nog geen commentaar te kunnen geven. De PvdA noemt de keuze van het kabinet ,,verstandig''.

D66 toonde zich gematigd tevreden, maar had liever een definitief verbod op gaswinning gezien.

BRIEF: via www.nrc.nl/DenHaag

De Tweede Kamer zal waarschijnlijk later deze week debatteren over de keuze van het kabinet. Vorige maand wees de overgrote meerderheid van de parlementariërs op initiatief van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA gaswinning in de Waddenzee categorisch af. Het kabinet had daarvoor een besluit genomen dat onder voorbehoud ruimte liet voor gaswinning.

Na de uitspraak van de Tweede Kamer raadpleegde het kabinet zeven onafhankelijke deskundigen, die vervolgens verschillend oordeelden op de vraag of ,,sluitende garanties'' zijn te geven dat gaswinning geen schadelijke gevolgen heeft voor de Waddenzee.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat de twijfels zijn ,,gereduceerd'' dat zonder schade gas kan worden gewonnen in de Waddenzee. ,,Niettemin is het kabinet van oordeel dat niet alle onzekerheden en twijfel over mogelijke aantasting van de Waddenzee in voldoende mate zijn weggenomen. Daarom acht het kabinet thans geen basis aanwezig om de gevraagde vergunningen te verlenen.'', zo staat in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

De komende jaren wil het kabinet ,,voortschrijdend inzicht'' verwerven of, zoals het in de brief wordt genoemd, ,,de resterende onzekerheden'' kunnen worden weggenomen. Premier Kok liet zich vanmorgen niet uit over de vraag op welke termijn hij gaswinning daadwerkelijk mogelijk acht. Het kabinet heeft daarvoor geen termijn in zijn besluit opgenomen. Zelf zei Kok alleen dat ,,in de loop der jaren'' duidelijkheid moet komen.

De Waddenvereniging toonde zich ,,blij en tevreden'' dat de gaswinning van de baan is. ,,Het Waddengebied wordt gespaard'', aldus een woordvoerster, die verklaarde niet bang te zijn dat het kabinet in een later stadium alsnog toestemming voor gasboringen zou geven. De actiegroepering Greenpeace verwacht bij monde van een woordvoerder dat de komende tien tot 25 jaar geen nieuwe inzichten zullen ontstaan die gaswinning zonder schadelijke gevolgen mogelijk maken in het Waddengebied.