Scharping tegen opheffen Nederlands-Duits korps

De Duitse minister van Defensie, Rudolf Scharping (SPD), ziet niets in afschaffing van het Duits-Nederlandse legerkorps. Duitsland wil de samenwerking eerder voortzetten en verdiepen, zegt hij vandaag in een gesprek met deze krant.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft in september, zonder vooroverleg met Scharping, voorgesteld het Duits-Nederlandse legerkorps af te schaffen. PvdA-fractievoorzitter Melkert vindt dat Nederland beter direct kan deelnemen aan het Eurokorps, waaraan nu deelnemen Frankrijk, Duitsland, Spanje, België en Luxemburg. Het is de bedoeling dat dit korps de komende jaren verandert in een snelle reactiemacht, die onder de vlag van de NAVO en de WEU (West-Europese Unie) vredesoperaties moet uitvoeren. Melkert heeft ervoor gepleit dat het Nederlandse kabinet zich hiervoor bij de top van Europese regeringsleiders vrijdag en zaterdag in Helsinki hard maakt.

Duitsland is evenwel zeer tevreden over de Duits-Nederlandse samenwerking in het korps, dat in Münster is gelegerd. ,,Wij vinden het korps juist een uitstekend en veelbelovend voorbeeld van nauwste bilaterale samenwerking'', zegt Scharping. De minister noemt het besluit van Nederland en Duitsland om samen een korps te vormen ,,een historische vooruitgang'' in Europa. Het korps, dat uit 36.000 man bestaat en in 1996 operationeel werd, leidt ook tot nauwe politieke samenwerking en versterkt de defensiepolitiek van beide landen, meent Scharping.

De Duitse minister ziet geen tegenstelling tussen het Eurokorps en het Duits-Nederlandse korps, net zomin als minister De Grave in zijn juist gepubliceerde Defensienota. De hervorming van het Eurokorps kan tot een verdieping van de Nederland-Duitse samenwerking leiden, meent Scharping. Hoe het Duits-Nederlandse korps kan worden ingepast in een Europees defensiebeleid, is onderwerp van discussie tussen beide landen.

Scharping moet in de komende jaren fors bezuinigen, maar hij voelt er niets voor om, zoals minister De Grave had gesuggereerd, het huidige 340.000 man tellende Duitse leger om te vormen tot een kleiner beroepsleger. ,,Een beroepsleger is duur'', aldus Scharping. ,,Bovendien vinden wij de dienstplicht zinvol voor de integratie van het leger in de maatschappij. We hebben goede ervaringen met een gemengd systeem.''

Scharping, die behalve minister van Defensie ook vice-voorzitter is van de SPD, verwacht aan de vooravond van het partijcongres dat zijn partij de slechte uitslagen van recente deelstaatverkiezingen snel te boven zal komen. Er is volgens hem de afgelopen maanden veel gepresteerd. Door de vele controverses in de SPD heeft de achterban deze successen echter nauwelijks waargenomen, stelt Scharping vast.

VRAAGGESPREK: pagina 5