Project Schieveen

Rotterdam heeft dringend behoefte aan bedrijfsterreinen. Op eigen grondgebied is niet veel ruimte meer. Omdat de stad met de laagst opgeleide bevolking en de grootste werkloosheid in Nederland een enorme inhaalslag moet maken, wordt elders ruimte gezocht. De Hoeksche Waard, waar meer aardappels en suikerbieten dan mensen zijn, leek geschikt. De provincie Zuid-Holland wees een gebied aan van 500 hectare – maar het mag ook minder – voor `droge' bedrijven. Maar de Tweede Kamer koos voor een landschapspark. Voor een bedrijventerrein, groot of klein, is geen plaats tussen het landbouwloof, aldus de Kamer, die als een leeuw waakt over het nationale groen.

Rotterdam werkt dus maar voort aan kleine bedrijventerreinen op eigen gebied, zoals de polder Schieveen, ten noorden van Rotterdam Airport. In het ruimtelijk structuurbeeld 2010 staat zo'n 120 hectare, ongeveer eenderde van de gehele polder, aangegeven als mogelijk bedrijventerrein. Netto zou dat ongeveer 75 hectare voor nieuwe bedrijven opleveren. De stedelijke planners houden hier ook ruimte open voor een verbinding tussen de overbelaste A13 (Den Haag-Rotterdam) en de A16 richting Dordrecht. Dit stukje autoweg moet de wijk Overschie ontlasten die nu doorsneden wordt door de A13. Uitlaatgassen, vooral van vrachtauto's, vormen er een belasting voor de gezondheid van de kinderen, zoals onlangs uit onderzoek bleek. De geluidsoverlast voor bewoners langs de autoweg is ver boven de norm.

De polder Schieveen bestaat grotendeels uit weiden die behalve voor koeien een paradijs zijn voor vogels. Op het hoogtepunt van het trekseizoen telden Rotterdamse vogelliefhebbers in Schieveen zes ooievaars, zesduizend kieviten, 350 goudplevieren, twee buizerds, een smelleken, een slechtvalk, vier torenvalken, drie ransuilen, 850 smienten, 150 ganzen, 34 zwanen en onbekende aantallen veldleeuweriken, graspiepers, aalscholvers, blauwe reigers en nog meer soorten. Schieveen is met de aangrenzende Ackerdijckse polder nog steeds een van de rijkste vogelweidegebieden in het overbevolkte westen van Nederland. Maar de bebouwing nadert, Vinex rukt op vanuit Delft en Pijnacker, en Rotterdam komt dus met zijn bedrijventerrein.

De Rotterdamse dienst Stedebouw en Volkshuisvesting overlegt nu met de Vereniging Natuurmonumenten over een verdeling van Schieveen in bedrijventerrein en beschermd natuurgebied. De meeste Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties pleiten ervoor de overblijvende weidegebieden in Schieveen beter toegankelijk te maken voor wandelaars en fietsers. Andere, zoals de Natuur- en Vogelwacht Rotta, vrezen dat de van alle kanten oprukkende verstedelijking de weidevogels op den duur definitief zal verdrijven.

De Hoeksche Waard biedt helaas geen alternatief voor kieviten en goudplevieren. Weiden zijn er nauwelijks in dit landschapspark. Het is vooral geschikt voor aardappeleters.