EU samen met Russen tegen maffia

De ministers van justitie en politie van de lidstaten van de Europese Unie hebben gisteren in Brussel ingestemd met een actieplan van de Commissie om te helpen bij de bestrijding van de Russische georganiseerde criminaliteit.

Over de uitwerking van het plan is inmiddels overleg begonnen met de autoriteiten van de Russische Federatie. Het actieplan voorziet in een gemeenschappelijk optreden van de Federatie en de Unie in acties tegen corruptie, het witwassen van geld, drugshandel, mensensmokkel en illegale immigratie.

Euro-commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken, de Portugees Antonio Vitorino, wijst er in het plan op, dat steeds vaker legale bedrijfs- en handelsactiviteiten tussen de lidstaten en de Russische Federatie door de georganiseerde criminaliteit worden `aangetast'. ,,De georganiseerde criminaliteit gebruikt met name het reguliere bedrijfsleven om haar activiteiten aan het oog te onttrekken, bijvoorbeeld via wettig geregistreerde ondernemingen. Dubbele facturering is één van de instrumenten waarmee de georganiseerde criminaliteit de Russische Federatie forse schade berokkent en tegelijk voor zich zelf de omstandigheden schept om in het bedrijfsleven van de Unie én de Russische Federatie te infiltreren.''

Volgens een toelichting op het plan werken georganiseerde misdaadbendes in de lidstaten en in de Russische Federatie in belangrijke mate samen op alle terreinen van de misdaad, ,,in het bijzonder op het gebied van mensenhandel, drugs, wapens en gestolen goederen, witwassen van geld, corruptie, hightech-criminaliteit en illegale immigratie''. Ook valsemunterij vormt een belangrijk probleem, zo blijkt uit het plan.

Om samenwerking tussen politie en justitie mogelijk te maken moet Rusland in de eerste plaats een forse aanpassing van de eigen wetten realiseren, waardoor het land justitiële medewerking aan lidstaten van de Unie kan verlenen en omgekeerd hulp van buiten kan krijgen. Daartoe moet Rusland snel een twaalftal internationale verdragen `bekrachtigen en onverkort uitvoeren'. Het gaat daarbij onder andere om het Europees Uitleveringsverdrag en het Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Beide verdragen dateren al van de jaren vijftig, toen de Koude Oorlog op zijn hevigst woedde.

Een belangrijke positie bij de samenwerking is weggelegd voor de zogeheten verbindingsfunctionarissen van de Europese Unie, die in Rusland worden gestationeerd. Omgekeerd zullen Russische verbindingsfunctionarissen zich in Europese lidstaten vestigen. Die functionarissen moeten zowel in Rusland als in de Unie regelmatig bijeenkomen, bijvoorbeeld om nieuwe criminele trends te bespreken. Ook de Europese Politiedienst (Europol) moet sterk bij de samenwerking worden betrokken.

De volledige tekst van het actieplan zal in nauwe samenwerking met de Russische autoriteiten begin volgend jaar definitief worden vastgesteld. Deze maand nog wijdt de Commissie een conferentie aan de georganiseerde misdaad in de EU en Rusland.