Landbouwcijfers

In het interview met professor Van der Ploeg in NRC Handelsblad van 17 november, naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek `De virtuele boer', uit Van der Ploeg kritiek op CBS-cijfers over de landbouw.

Van der Ploeg concludeert dat het CBS bedrijven dubbel telt. Daarvan is echter geen sprake. De gegevens waarover het CBS beschikt, zijn ontleend aan de landbouwtelling die jaarlijks in samenwerking met het CBS door het ministerie van Landbouw wordt uitgevoerd. Deze waarneming is verankerd in de Landbouwwet en heeft betrekking op alle bedrijfsvoerders die een agrarisch bedrijf exploiteren boven een zekere minimale omvang. De gebruikte definitie van bedrijven sluit nauw aan bij Europese subsidieregelingen. Het kan natuurlijk zijn dat Van der Ploeg een andere definitie van `bedrijf' hanteert, maar daarmee zijn de CBS-cijfers nog niet onjuist.

Het is jammer dat Van der Ploeg geen contact met het CBS heeft gezocht voor overleg over zijn veronderstellingen. Zodra wij over zijn boek kunnen beschikken zullen we nagaan in hoeverre zijn ideeën voor het CBS van belang kunnen zijn.