Akkoord nabij: geen Waddengas tijdens Paars II

Er komen deze kabinetsperiode geen gasboringen onder de Waddenzee. Wel meent het kabinet dat over twee à drie jaar opnieuw moet worden bekeken of winningsboringen alsnog kunnen worden toegestaan.

Dit compromis tekent zich af binnen het kabinet, dat naar verwachting morgen een besluit neemt. Volgens dit compromis zal het kabinet begin volgend jaar een ontwerp-PKB (planologische kernbeslissing) vaststellen, waarin de NAM voor de komende tien jaar geen toestemming krijgt gasvelden nabij het Lauwersmeer te exploiteren. Dit `moratorium' kan drastisch worden bekort op grond van artikel 2b van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat het kabinet de mogelijkheid biedt op ieder gewenst moment een nieuwe PKB-procedure te beginnen. Het kabinet wil de NAM de tijd geven om onomstotelijk bewijs te leveren dat gaswinning mogelijk is zonder `onherstelbare schade' voor het Waddenmilieu. Pas dan zou de NAM op grond van een nieuwe PKB toestemming kunnen krijgen voor gaswinning. Het vaststellen van een nieuwe PKB vergt in de praktijk één à twee jaar.

De NAM stelt dat gaswinning nu al mogelijk is zonder milieuschade. Het kabinet daarentegen beschikt over de adviezen van zeven deskundigen die hierover geen eensluidend oordeel uitspreken. Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) zei vanmorgen bij een bezoek aan Friesland dat er na lezing van de adviezen nog ,,sterke twijfels'' blijven bestaan over boringen zonder blijvende schade. ,,Er moet nog eens rustig naar worden gekeken'', aldus Faber. Later vandaag zou het kabinet overleg met de NAM voeren over het morgen te nemen besluit.

Het is niet voor het eerst dat het kabinet deze procedure kiest. Ook bij de PKB voor de Waddenzee van 1989 was in eerste instantie geen exploitatie toegestaan. In 1994 werd de PKB echter zodanig herzien dat exploitatie vanaf het vasteland wel was geoorloofd.

De coalitiefracties in de Tweede Kamer willen nog niet reageren op het mogelijke compromis binnen het kabinet. Wel erkennen woordvoerders van de PvdA en D66 dat ze kunnen leven met een nieuw `moratorium'. De VVD-fractie zal zich naar verwachting erbij neerleggen dat toestemming voor winningsboringen nu politiek gezien niet haalbaar is, op voorwaarde dat de kwestie binnen enkele jaren opnieuw kan worden bekeken.