Schillebeeckx

Het vraaggesprek van Steven Derix met de theoloog Edward Schillebeeckx (Z 20 nov.) is voor mij als lid van de gereformeerde kerk van Nijmegen zeer informatief. Opvallend is daarbij een grote discrepantie tussen het beeld van vredelievendheid dat deze theoloog van zichzelf probeert te schetsen en de sneren die hij tijdens het gesprek maakt. Waarom moet hij zo denigrerend over het CDA doen? Hij noemt en verwerpt de maatregelen die het CDA discutabel acht tegen verkrachters. Ziet hij in zijn ivoren torentje niet dat hier een groot maatschappelijk probleem ligt? Vrouwen die verkracht zijn, dragen hun verdere leven de psychische gevolgen daarvan. Wat doen wij om vrouwen te beschermen tegen dit geweld?

Als rechtgeaard theoloog kan Schillebeeckx het niet nalaten om ook zijn zegje over god te doen. God is volgens hem immanent in alle dingen, of ze nu goed of kwaad zijn. Niettemin openbaart god zich in het goede dat de mensen nastreven en blijkbaar niet in het kwade (waar hij toch reeds in aanwezig was). Wie deze wartaal begrijpt, mag het zeggen. En daarbij beroept Schillebeeckx zich op zijn VU-confrater Kuitert. Bij Kuitert veronderstelt hij net als bij zichzelf het verzet tegen de gedachten over god zoals de kerk der eeuwen die aanreikt. Mij lijkt dat Kuitert in zijn destructie van geloofswaarden nog een stapje verdergaat.

Het minst te rijmen met zijn ironische uitstraling is de rancuneuze zinsnede in de richting van kardinaal Simonis. Nee, meneer Schillebeeckx, als uw nieuwe boek gebaseerd moet zijn op dit soort negatieve gevoelens, laat het dan maar liever ongeschreven. Vestig u dan maar liever op Terschelling om daadwerkelijk voor het wad op te komen. Mijn zegen heeft u.