Oproep van minister tot snel overleg

Minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) hebben de sociale partners ,,dringend'' opgeroepen het overleg over de sociale zekerheid ,,op korte termijn''te hervatten.

De bewindslieden stuurden gisteravond een brief met deze oproep naar de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de sociale partners.

De Vries en Hoogervorst voerden gisteren een spoeddebat met de Tweede Kamer, waarbij zij de onvoorwaardelijke steun kregen van de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 en de aanmoediging van de oppositie om weer te gaan overleggen. Een motie van de oppositie die hierom vroeg, noemde De Vries ,,overbodig''.

Vandaag overleggen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid welke positie zij zullen innemen. De voorzitter van de FNV, de Waal typeerde de opstelling van minister De Vries in het Kamerdebat gisteravond nog als ,,mistig''. De Waal had wel gehoord dat de minister graag met de sociale partners wil overleggen, maar niet dat de minister zijn voorstellen ook wil wijzigen.

CNV-voorzitter Terpstra zei tegenover journalisten dat hij nog niet het idee had dat de deur nu op een kier staat.

De vakbeweging en de werkgevers braken eerder deze week overleg met het kabinet over de uitvoering van de sociale zekerheid af, omdat zij zich buitenspel gezet voelen. In de nieuwe organisatie die het verstrekken van uitkeringen regelt en bij de aanpak om werklozen en arbeidsongeschikten weer aan een baan te helpen is nog slechts een beperkte rol voorzien voor vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De Vries en Hoogervorst roepen sociale partners in hun brief op met voorstellen te komen, zoals deze week ook andere partijen tijdens consultaties over de plannen hebben gedaan. De bewindslieden zeggen toe dat zij met wijzigingsvoorstellen van de sociale partners ,,terdege rekening zullen houden''.

In het Tweede-Kamerdebat benadrukte De Vries dat hij op basis van argumenten openstaat voor veranderingen. Hij gaf aan dat de voorstellen van het kabinet nog een voorlopig karakter hebben en weersprak met klem dat er binnen de coalitie sprake is geweest van ,,handjeklap''.

Het CDA verweet de bewindslieden dat zij zich onvoldoende hebben ingespannen om tot overleg te komen met sociale partners. Volgens woordvoerder Verburg laat de paarse coalitie het belang van een intern compromis zwaarder wegen dan het bereiken van draagvlak in de samenleving. In een motie, die mede werd ingediend namens GroenLinks, SP, RPF en SGP, riep zij het kabinet op over de hoofdlijnen van de voorstellen overleg te voeren met de sociale partners.

Vooral D66 kritiseerde de opstelling van de sociale partners.

De VVD en PvdA benadrukten dat het stuk van De Vries en Hoogervorst nog geen eindresultaat is. Wel gaven ze aan dat over het kabinetsvoorstel intensief met de coalitiefracties is onderhandeld.

OPROEPwww.nrc.nl/Den Haag