Jammer voor Nederland

Enige jaren geleden beklaagde een tolk die regelmatig optrad bij de behandeling van asielaanvragen door alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) zich erover dat menig ambtenaar zich zand in de ogen liet strooien. ,,Minderjarig, wat heet. Alleenstaand? Ja, ze komen hier alleen naar toe maar heus niet alleen omdat ze in hun eigen land kans op vervolging lopen.'' De tolk weigerde destijds pertinent met naam en toenaam met haar ervaringen naar buiten te komen. ,,Daar zitten de ambtenaren van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) niet op te wachten.'' Volgens Elsevier weten ama's de weg naar Nederland goed te vinden: ,,Vrijwilligers staan klaar om ze Nederlands te leren, er is zelfs een aparte stichting voor in het leven geroepen die zorgt voor speciale opvang en huisvesting.'' Terwijl het aantal `gewone' asielzoekers daalt, komen de ama's met zeshonderd per maand binnen (niet zelden via mensensmokkelaars) en wordt zelden iemand teruggestuurd terwijl ,,al jaren bekend is dat de speciale ama-regeling misbruik in de hand werkt van asielzoekers die sjoemelen met hun leeftijd (...). Acht op de tien doen ten onrechte een beroep op de aparte status van ama'', aldus Elsevier. Jammer voor het Nederlandse beleid maar dat zal, om de werkelijk nooddruftigen een veilig heenkomen te bieden, drastisch moeten worden bijgesteld. Jammer ook dat dat weer de nodige tijd zal kosten: ,,Zo worden de problemen alleen maar groter en kunnen de mensensmokkelaars blijven profiteren'', schrijft Elsevier.

Er schijnen mensen te zijn die, zodra 's avonds de televisie aangaat, in slaap vallen. Maar zelfs deze mensen zouden op het puntje van hun stoel zitten wanneer niet Kamerleden maar een columnist als J.A.A. van Doorn het spreekgestoelte in 's lands vergaderzaal zou bestijgen om zijn visie op het rapport alsmede op de Nederlandse politici te geven. En na hem het liefst nog een paar. Jammer voor Nederland, maar 's lands vergaderzaal is bevolkt met ,,Kamerleden die het hadden afgedwongen (de uitzending van Dutchbat, red.), en zich druk maakten om incidenten en een parlementaire enquête voorkwamen: het kon niet de bedoeling zijn een gewetensonderzoek te arrangeren'', schrijft Van Doorn in een zeer lezenswaardig artikel over het Srebrenica-debacle in HP/De Tijd. Dat de VN in het desbetreffende rapport volmondig de hand in eigen boezem steekt doet niet af aan het feit dat Srebrenica staat voor ,,de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, en het waren Nederlanders die erbij stonden en het niet verhinderden'', aldus Van Doorn. Elsevier vraagt zich af ,,waarom de Nederlandse regering niet direct na juli 1995 voor een helder, feitelijk verslag van de tragische gebeurtenissen heeft gezorgd in plaats van herhaaldelijk broddelwerk te leveren''. Moed en karakter blijven een schaars goed in de politiek.

Die eigenschappen zijn ook nodig wil de achterstand van allochtone kinderen in het (basis)onderwijs een halt worden toegeroepen. Laat even niet staatssecretaris Adelmund van Onderwijs het spreekgestoelte beklimmen, maar bijvoobreeld Henk Landman, directeur van de Jan ligthartschool in de Haagse Schilderswijk. In HN doet hij samen met collega-directeur Vreugdenhil verslag van zijn wederwaardigheden. De achterstand (achtduizend woorden in groep acht) bijspijkeren – inhalen lukt volgens hen nooit meer, temeer daar ,,thuis alleen maar Turks wordt gesproken''. Volgens Landman moet de politiek een keuze maken: ,,als mensen geen Nederlands willen leren, moet je keihard zijn en een deel van hun uitkering inhouden. De politiek durft niks te doen. Poppetjes kijken in de Schilderswijk, dat kunnen ze wel.'' Jammer dat veel van die `poppetjes' door `de politiek' worden gedoemd een leven te leiden waarin straks nauwelijks plaats is voor verdere ontplooiing. En ook jammer voor Nederland want wie weet hoeveel talent schuil gaat onder die kleine hoofddoekjes.