Senioren

De rekenaars – niet te verwarren met rekenmeesters – van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van het CBS komen tot de conclusie dat de armoede onder oudere alleenstaanden afneemt (NRC Handelsblad, 11 november).

Als 82-jarige AOW'er met een klein pensioentje stel ik vast dat ik er qua inkomen dit jaar bijna 1.200 gulden op achteruit ga. Weliswaar ontvang ik dit jaar 1.600 gulden bruto meer dan in 1997, maar bruto-inkomen is een losgeslagen luchtballon; die krijg je niet in handen. Wanneer ik van mijn bruto-inkomen het verhoogde bedrag aan looninhouding en ZWF-premie aftrek, resteert het bedrag van 351 gulden als schijnbaar extraatje voor 1999.

Daar komt bij dat ik, zoals trouwens iedereen, met een aantal vaste uitgaafposten wordt belast zoals huur, energiekosten en als minimumlijder met premie Ziekenfonds en de eigen bijdrage voor Thuiszorg, het laatste op medisch attest. In 1997 bedroeg het totaal aan kosten voor deze zaken op jaarbasis 8.363 gulden. Dit jaar bedroegen de kosten 10.916 gulden. Deze cijfers ontleen ik aan officiële stukken, zoals officiële mededelingen van de uitkerings- en pensioenverstrekkers.

Wat ik nog het ergste vind, is dat de goedgemeende poging van de fiscus om met extra bejaardenaftrek het leed voor alleenstaande AOW'ers te verzachten, door de als sociale prins het paarse kabinet binnengejubelde K. de Vries ongedaan wordt gemaakt door de huursubsidie dienovereenkomstig te verlagen. In 1997 betaalde ik jaarlijks 6.252 gulden aan huur, dit jaar is dat 7.872 gulden.

Sinds de senioren de Tweede Kamer hebben verlaten, heerst een ijzige stilte over de positie van de AOW'ers op het politieke podium. Zou men daar denken dat die ouwetjes toch binnenkort naar elysium zullen afreizen?