`Vrijheid in lesrooster'

Het brede lesprogramma op basis- en middelbare scholen zou beperkt moeten worden tot een kernprogramma dat ongeveer tweederde van de schooltijd in beslag neemt. Dit bepleit het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De overige tijd kan een school naar eigen inzicht inrichten en daarbij rekening houden met de leerlingenpopulatie, talenten van individuele leerlingen en wensen van ouders.

Het SCP doet het pleidooi in het gisteren verschenen rapport `Scholen onder druk'. Het kernprogramma bestaat uit een door de overheid vastgesteld programma dat geldt als verplichte basiskennis en vaardigheden voor alle leerlingen - de kerndoelen. Op het vrije gedeelte heeft de overheid en dus de Inspectie geen invloed. Dat kan de school, eventueel in samenspraak met de ouders, zelf invullen.

Door de taken en verantwoordelijkheid duidelijk af te bakenen, kan de druk op scholen verminderen, zegt het SCP. Die druk is de laatste vijftien jaar sterk toegenomen omdat de overheid, ouders en gemeenten meer van scholen zijn gaan verwachten, aldus het rapport. De kerntaak van scholen - het geven van goed onderwijs - dreigt daarmee in het gedrang te komen.