Staatssecretaris Adelmund 1

In NRC Handelsblad van 15 november schuift de heer Van Haperen de ernstige malaise in het onderwijs in de schoenen van Karin Adelmund. De vraag komt op of de verloedering van de lerarenopleidingen, de fouten bij de eindexamens economie van dit jaar, de te hoge prijzen van de leerboeken, de vele onbevoegde leerkrachten, kortom, of de daling van de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs op rekening van mevrouw Adelmund moet worden geboekt. De leraar raakt in de war, zo schrijft Van Haperen. Komt dat ook door mevrouw Adelmund of wreekt zich hier de gebrekkige vakkennis van vele docenten?

Een kenmerk van onze samenleving is dat niet alles van bovenaf, door een centrale overheid, geregeld kan worden. Uiteindelijk behoort in de scholen, op de werkvloer, het onderwijsproduct tot stand te komen. Het enthousiasme en de vakbekwaamheid van docenten zijn belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs. De overheid kan daartoe randvoorwaarden scheppen, meer geld beschikbaar stellen en voor goede examinering zorgen. Maar de kwaliteit van het eindproduct is in hoge mate afhankelijk van de effectiviteit van de scholen en de deskundigheid van de docenten. Zo beschouwd is de uitval van Van Haperen naar de staatssecretaris misplaatst.

Ik noem enkele concrete suggesties, die ons onderwijs weer op een hoger plan brengen. Bevorder dat leraren ook weer via de academische route worden opgeleid. Stimuleer dat docenten in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en andere vakken weer gaan promoveren. Zorg dat bij de lerarenopleidingen het verbroken evenwicht tussen didactiek en vakkennis wordt hersteld. Let erop dat de opleiding voor een eerstegraadsbevoegdheid duidelijker verschilt van die voor een tweedegraadsbevoegdheid. Koester de huidig volledig bevoegde docenten in het onderwijs. Vervang de tweede correctie bij de eindexamens door een systeem, waarbij docenten die met pensioen zijn worden ingeschakeld bij de beoordeling van de resultaten. Laat het hoger onderwijs de leerboeken voor het voortgezet onderwijs beoordelen. Bevorder in het algemeen dat hoogleraren kennisnemen van het voortgezet onderwijs. Erken dat een studiehuis dat volledig afstand neemt van klassikaal onderwijs, zowel leerlingen als docenten demotiveert. Oriënteer leerlingen, leraren en scholen zo snel en zo volledig mogelijk op de elektronische snelweg. Doorbreek door effectief mededingingsbeleid de huidige kartelachtige situatie op de schoolboekenmarkt. Steun initiatieven die de prijzen van schoolboeken omlaag brengen door het benutten van moderne distributietechnologie.

De uitvoering van deze suggesties vergt niet alleen een positieve begeleiding van politici en ambtenaren uit Zoetermeer, maar vooral een actieve participatie van alle werkers in het onderwijs, rectoren, directeuren, docenten, ouders en leerlingen.